КИРИЛИЧНІ СТАРОДРУКИ У ФОНДІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М. МАКСИМОВИЧА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Д. В. Лукін Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1447.2017.2(18).118273

Ключові слова:

кириличний стародрук, провенієнція, покрайній запис, Наукова бібліотека імені М. Максимовича, атрибуція, Спиридон Соболь, бібліотека М. С. Маклакова

Анотація

У статті представлено результати книгознавчих досліджень кириличних видань XVI–XVIII ст. у фонді Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здійснених протягом 2016–2017 рр. Особливу увагу приділено випадкам атрибуції та переатрибуції книжкових пам’яток, з’ясуванню провенієнцій, наведено покрайні записи, що відбивають історію побутування окремих примірників. 

Посилання

Bondar N. P. Staropechatnye knigi biblioteki N. S. Maklakova v sobranii Natsionalnoy biblioteki Ukrainy imeni V. I. Vernadskogo [Early printed books of N. S. Maklakov library in the Vernadsky National Library of Ukraine book collection]. Biblioteki natsionalnykh akademiy nauk: problemy funktsionirovaniya, tendentsii razvitiya [Libraries of National Academies of Sciences: the problems of functioning, the development tendencies]. 2016, iss. 13, pp. 169-183. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2016_13_21.

Kataloh starodrukovanykh knyh, shcho zberihaiutsia u Tsentralnomu derzhavnomu istorychnomu arkhivi Ukrainy u m. Kyievi (TsDIAK Ukrainy) 1494–1764 rr. [Catalogue of the early printed books of Kyiv Central State Historical Archive of Ukraine, 1494–1764]. Kyiv, 1999, 314 p.

Nemirovskiy Ye. L. Kogda vyshlo v svet Vilenskoe Chetveroevangelie1600 g. s signaturami? [When the Vilnius Gospel of the year 1600 with signatures was really published?]. Rumyantsevskie chteniya. Istoriko-kulturnye traditsii i innovatsionnye preobrazovaniya Rossii, prosvetitelskaya otvetstvennost bibliotek: materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (21–23 aprelya2009 g.) [Rumyantsev Readings. Historico-cultural traditions and innovative transformations ofRussia, educational responsibility of libraries: The theses of International conference (apr. 21–23, 2009)]. Moskva,2009, pt. 1, pp. 173–175.

Bondar N. P. Filihranolohichnyi analiz skhidnoslovianskykh kyrylychnykh starodrukiv druhoi polovyny XVI st. yak dzherelo knyhoznavchykh doslidzhen [Philigranological Analysis of East-slavonic early printed cyrillic books of the 2nd half of the 16th century as a source for bibliological research]. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy [The manuscript and printed book heritage ofUkraine]. Kyiv, 2010, iss. 14, pp. 211–240.

Nimchuk V. V. Pravyla vydannia pam’iatok, pysanykh ukrainskoiu movoiu ta tserkovno-slov’ianskoiu movoiu ukrainskoi redaktsii [The rules of publishing manuscripts, written in Ukrainian and in ukrainian dialect of Church Slavonic language]. Kyiv, 1995, 34 p.

Kuchmay K. S. Belorusskie knigi XVI–XVIII vv. v kollektsii Nauchnoy biblioteki imeni M. Maksimovicha Kievskogo natsionalnogo universiteta imeni Tarasa Shevchenka [The Belorussian books of the 16th – 18th centuries in the book collection of the Maksymovych Scientific Library of the Taras Shevchenko National University of Kyiv]. Berkovskie chteniya. Knizhnaya kultura v kontekste mezhdunarodnykh kontaktov: materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Minsk, 25–27 maya2015 g.) [Berkov Readings. Book culture in the context of international contacts. The materials of International conference (Minsk, May 25–27, 2015)].Minsk, 2015, p. 224–229.

Kniga Belarusi. 1517–1917: zvodny katalog [The Books of Belarus. 1517–1917: A Consolidated Catalogue].Minsk, 1986, 615 p.

Zernova A. S. Belorusskiy pervopechatnik Spiridon Sobol [Belorussian publisher Spiridon Sobol]. Kniga: issledovanie i materialy [Book: Research and materials]. Moskva, 1964, iss. 10, pp. 126–145.

Lukin D. V. Vilniuskyi Psaltyr 1576 r. z fondiv Naukovoi biblioteky im. M. Maksymovycha Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka [The Vilnius Psalter, 1576, from the collection of the Maksymovych Scientific Library of the Taras Shevchenko National University of Kyiv]. Slovianoznavstvo i novi paradyhmy ta napriamy sotsiohumanitarnykh doslidzhen: materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Kyiv, 24 travnia 2017 r.) [The Slavic Studies and new paradigms of social science research: mat. of Intern. conf. (Kyiv, May 24, 2017)]. Kyiv, 2017, pp. 391–396.

Kyrylychni starodruky XV–XVII st. u Natsionalnii bibliotetsi Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Early printed cyrillic books of the 15th – 17th centuries in the Vernadsky National Library of Ukraine]. Kyiv, 2008, 232 p.

Kryvosheia V. V. Vuzlovi protyrichchia yak peredumovy natsionalnoi revoliutsii seredyny XVII st. [The key contradictions as Background of National Revolution in the middle of the 17th cent.]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu [The Scientific works of the Faculty of History of National University of Zaporizhzhya]. Zaporizhzhia, 2008, iss. 24, pp. 9–23.

Bondar N. P. Vydannia Ivana Fedorova ta Petra Mstyslavtsia z fondiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [The Ivan Fedorov and Piotr Mstyslavets Editions from book collection of the Vernadsky National Library of Ukraine]. Kyiv, 2012, 311 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-01

Номер

Розділ

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання