ЗНАЧЕННЯ ПЕРШОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ БІБЛІОТЕЧНИХ РОБІТНИКІВ (1926) У РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 20-Х РР. ХХ СТ.

Автор(и)

  • В. Ю. Соколов Національна парламентська бібліотека України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-1447.2015.2(14).61977

Ключові слова:

1920-ті рр., Україна, бібліотекознавство, бібліотечна справа, історія бібліотечної справи, бібліотечні з’їзди, державна політика в бібліотечній справі, Перший Всеукраїнський з’їзд бібліотечних робітників

Анотація

На основі аналізу рішень Першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних робітників (1926) та наукових публікацій, розглянуті основні завдання та тенденції розвитку бібліотечної справи в Україні у другій половині 20-х рр. ХХ ст. Досліджено значення резолюцій з’їзду для розвитку бібліотечної теорії і практики в зазначений період, зокрема для організації в країні бібліотечної мережі, удосконалення типології бібліотек, форм і методів їхньої культурно-масової роботи, покращення комплектування бібліотечних фондів, підготовки та перепідготовки бібліотечних кадрів та ін. 

Біографія автора

В. Ю. Соколов, Національна парламентська бібліотека України

V. Iu. Sokolov

Посилання

Margolina A. Detskiye biblioteki goroda Kieva [Children's libraries of Kiev]. Krasnyy bibliotekar, 1924, no. 4-5(7-8), pp. 181-182.

Abramov K. I. Istoriya bibliotechnogo dela v Rossii [History of a library science in Russia]. Moscow, 2001, iss. 2, 160 p.

Avdiienko M. O. Narodna osvita na Ukraini [National education in Ukraine]. Kharkiv, 1927, 101 p.

Balika D. Pervyy Vseukrainskiy bibliotechnyy sezd [First All-Ukrainian library congress]. Knigonosha, 1926, no. 27, pp. 11-12.

Balyka D. Pershyi Vseukrainskyi Bibliotechnyi zizd [First All-Ukrainian library congress]. Bibliolohichni visti, 1926, 1(10), pp. 79-80.

Bibliotechnoye delo v period NEPa (1921-1929) [Library science in the period of NEP (1921-1929)]. Moscow, 1991, 111 p.

Bilopola N. S. Rozvytok merezhi masovykh bibliotek na Ukraini v roky pershoi piatyrichky (1928-1932 rr.) [Development of a network of mass libraries in Ukraine in days of the first five-years period (1928-1932)]. Bibliotekoznavstvo i bibliohrafiia, 1977, vol. 17, pp. 97- 106.

Bilotserkivskyi V. Ia., Burmaka V. P. Partiine kerivnytstvo rozvytkom bibliotechnoi spravy na Ukraini (1926-1937 rr.) [The party management of development of a library science in Ukraine]. Bibliotekoznavstvo i bibliohrafiia, 1984, vol. 24, pp. 98-107.

Voron L. M. Pershyi Vseukrainskyi zizd bibliotechnykh pratsivnykiv: meta, problemy, perspektyvy. Pedahohika i psykholohiia [First All-Ukrainian congress of library workers: purpose, problems, prospects], 2003, no. 3-4, pp. 183-185; The same. Bibliotechna planeta, 2003, no. 4, p. 40.

Vugman I. Bibliotechnyye obedineniya i assotsiatsiya bibliotek: (po povodu stati T. Bazhanova) [Library associations and association of libraries: (concerning article of Bazhanova)]. Krasnyy bibliotekar, 1925, no. 6, pp. 57-59.

Dobler F. Pokhod protiv bibobedineniy [The campaign against bibliographic associations]. Krasnyy bibliotekar, 1927, no. 5, pp. 57-61.

Dubrovina L. A., Onyshchenko O. S. Bibliotechna sprava v Ukraini v XX stolitti [Library science in Ukraine in the XX century]. Kyiv, 2009, 530 p.

Domkin I. V. Bibliotechna sprava na Ukraini v period rozghortannia sotsialistychnoi rekonstruktsii narodnoho hospodarstv (1926-1932 rr.) [Library science in Ukraine during expansion of socialist reconstruction of a national economy]. Kharkiv, 1961, 38 p.

Zvorskyi S. Bibliotechni ta bibliohrafichni zizdy i konhresy [Library and bibliographic congresses]. Bibliotechna planeta, 2014, no. 3, pp. 27-30.

Skripnik T. A., ed. Istoriya bibliotechnogo dela na Ukraine (1917-1932 gg.) [History of library science in Ukraine (1917-1932)]. Kharkov, 1975, 208 p.

Kapustina N. Pershyi Vseukrainskyi zizd bibliotekariv: pohliad cherez 80 rokiv [First All-Ukrainian library congress: look in 80 years]. Korolenkivski chytannia 2006: materialy naukovo-praktichnki konferencii KhDNB (6 zhovtnia 2006) [Korolenkovsky readings 2006: materials of the scientific and practical conference, KhDNB (October 6, 2006)]. Kharkiv, 2006, pp. 61-67.

Kaspin L. Pershyi Vseukrainskyi bibliotechnyi zizd [First All-Ukrainian library congress]. Shliakh osvity: pedahohichnyi zhurnal: Teoriia osvity, metodolohiia, osvitnia praktyka, pobut [The way of education: pedagogical magazine: theory of education, methodology, educational practice, mode of life], 1926, no. 8-9, pp. 164-171.

Kivshar T. I. Bibliotechna biohrafika v konteksti stanovlennia radianskoho bibliotekoznavstva v Ukraini: diialnist Illi Vuhmana (1890-1929 rr.) [Library biographics in the context of formation of the Soviet library science in Ukraine: Ilya Vugman's activity]. Ukrainska biohrafistyka [Ukrainian library], Kiev, 2012, vol. 9, pp. 25-64.

Kogan L. O bibliotechnykh obedineniyakh [About library associations]. Krasnyy bibliotekar, 1926, no. 7, pp. 51-55.

Kolomiitseva M. Tak pochynavsia bibliotechnyi pokhid [So the library campaign began]. Sotsialistychna kultura, 1967, no. 10, pp. 18-19.

Kulturnoye stroitelstvo SSSR: statisticheskiy sbornik [Cultural construction of the USSR: statistical collection]. Moscow ; Leningrad, 1940, 266 p.

Kunych O. P. Metodychna robota KhDNB im. V. H. Korolenka: stanovlennia, tendentsii rozvytku [Methodical work of KhDNB of V. G. Korolenko: formation, development tendencies]. Metodychna diialnist bibliotek: tradytsii, innovatsii, perspektyvy: materialy rehionalnoi naukovo-praktichnki konferencii, prysviachenji 100-richchiu viddilu bibliotekoznavstva (2 lystopada 2004 r.) [Methodical activity of libraries: traditions, innovations, prospects: materials region, scientific and practical conference, it is devoted to the 100 anniversary of department of library science (November 2, 2004)]. Kharkiv, 2005, pp. 3-38.

Lukashenko P. Narodna osvita na Kyivshchyni na 10 richnytsiu Zhovtnia [National education in Kiev region for the 10th anniversary of October]. Biuleten Kyivskoi okruzhnoi inspektury narodnoi osvity, 1927, no. 6, pp. 5-13.

Maymistov A. R. Pochemu my protiv bibliotechnykh obyedineniy? [Why are we against library associations?]. Kultrabotnik, 1927, no. 6, pp. 10-19.

Mandryk Ia. I. Stanovyshche silskykh bibliotek URSR naprykintsi 20-kh-30-ti roky 20 st. [Position of the USSR rural libraries at the end of 20-30th years of 20th century]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury, 2000, vol. 3, pp. 67-75.

Masnenko V. Tsenzura v pidradianskii Ukraini 20-kh rokiv: systema, instytutsii, represyvna polityka [Censorship in the Soviet Ukraine of the 20th years: system, institutes, repressive policy]. Suchasnist, 1997, no. 6, pp. 81-90.

O podgotovke i perepodgotovke bibliotechnykh rabotnikov: instruktsiya [About preparation and retraining of library workers]. Programmnyye materialy o podgotovke i povyshenii kvalifikatsii likvidatorov negramotnosti, bibliotekarey i klubnykh rabotnikov [Program materials about preparation and professional development of liquidators of illiteracy, librarians and workers of cultural centers], Moscow, 1925, pp. 27-31.

Odynoka L. P. Deiaki problemy orhanizatsii naukovo-metodychnoi bibliotekoznavchoi roboty v USRR (1917-1925 rr.) [Some problems of the organization of scientific and methodical librarianship in USSR (1917-1925)]. Bibliotekoznavstvo i bibliohrafiia, 1979, vol. 19, pp. 101-110.

Odynoka L. P. Pro klasyfikatsiiu bibliotek na Ukraini v 20-30-ti roky [About classification of libraries in Ukraine in the 20-30th years]. Bibliotekoznavstvo i bibliohrafiia, 1977, vol. 17, pp. 81-87.

Onyshchenko O., Dubrovina L. Bibliotechna sprava v Ukraini 20 st.: 1917-1931 rr. [Library science in Ukraine the 20th century.: 1917-1931.]. Bibliotechnyi visnyk, 2005, no. 3, pp. 3-16.

Smushkovoy M. A., ed. Pervyy bibliotechnyy sezd RSFSR (s 1-go po 7-e iyulya 1924 g.): materialy plenuma i sektsiy [First library congress of RSFSR (from July 1st to July 7th, 1924): materials of plenum and sections]. Moscow, 1925, 194 p.

Pohrebniak H. Diialnist samostiinykh dytiachykh bibliotek Ukrainy v 20-ti roky [Activity of independent children's libraries of Ukraine in the 20th years]. Biblioteka: vchora, sohodni, zavtra [Library: yesterday, today, tomorrow]. Available at: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3595 (accessed 10.06.15).

Pkhaiko K. M. Fopmuvannia dytiachoi chytatskoi audytopii u bibliotekakh Ukpainy [Formation of children's reader's audience in libraries of Ukraine]. Bibliotechnyi informatsiino-osvitnii portal. Available at: http://librportal.org.ua/index.php? option=com_content&task=view&id=217&Itemid=69&limit=1&limitstart=1 (accessed 10.06.15)

Rabichev N. Bolnyye voprosy bibliotechnoy raboty profsoyuzov [Controversial issues of library work of labor unions]. Kharkov, 1927, 128 p.

Rezolyutsii 1 Vserossiyskogo bibliotechnogo sezda (1-7 iyulya 1924 g.) [Resolutions of the First All-Russian library congress (July 1-7, 1924)]. Moscow, 1924, 68 p.

Rezoliutsii ta postanovy Pershoho Vseukrainskoho zizdu bibliotechnykh robitnykiv 1-6 chervnia 1926 r. [Resolutions and decisions of the First All-Ukrainian congress of library workers on June 1-6, 1926]. Kharkiv, 1927, 91 p.

Rohova P. I. Pedahohichni biblioteky Ukrainy (druha polovyna 19-20-ti roky 20 st.) [Pedagogical libraries of Ukraine (the second half of 19th - the 20th years of the 20th century)]. Kiev, 2009, 270 p.

Siedykh V. V. Istoriia bibliotechnoi spravy v Ukraini [History of a library science in Ukraine]. Kharkiv, 2013, 213 p.

Siedykh V. V. Kharkivska derzhavna naukova biblioteka im. V. H. Korolenka: vnesok u bibliotechnu spravu Ukrainy 20 st. [The Kharkov state scientific library of V. G. Korolenko: contribution to a library science of Ukraine in 20th century.]. Vid 19 do 21 st.: transformatsiia bibliotek u konteksti rozvytku suspilstva: do 125-richchia Kharkivskoi derzhavnoi naukovoi biblioteky imeni V. H. Korolenka : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kharkiv, 12-14 zhovtnya 2011 r.) [From 19 to 21 century: transformation of libraries in the context of development of society: to the 125 anniversary of the Kharkov state scientific library of V. G. Korolenko: materials междунар. the scientific and practical conference (Kharkiv, on October 12-14, 2011]. Kharkiv, 2011, pp. 18- 31.

Siropolko S. Bibliotechna sprava [Librarianship]. Siropolko S. Istoriia osvity v Ukraini [History of education in Ukraine], Kyiv, 2001, pp. 823-837.

Smushkova M. A. Metodicheskiye konferentsii o rabote bibobedineniy [Methodical conferences about work of bibliographic associations ]. Krasnyy bibliotekar, 1926, no. 9, pp. 3-10.

Stolyarov Yu. N. Itogi razvitiya otechestvennykh bibliotek k kontsu vtorogo tysyacheletiya [Results of development of domestic libraries by the end of the second millennium]. Nauchnyye i tekhnicheskiye biblioteki, 1998, no. 10, pp. 36-50.

Tymoshenko I. Polityka ukrainizatsii yak faktor vplyvu na orhanizatsiiu vyvchennia chytachiv ta chytannia v bibliotekakh [Policy of an Ukrainization as a factor of influence on the organization of studying of readers and reading in libraries]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2001, no. 1, pp. 37-39.

Tymoshenko I. V. Chytachi publichnykh bibliotek Ukrainy: osnovni napriamy vyvchennia (1900-1930-i rr. XX st.): avtoref. dys. kand. ist. nauk: 07.00.08 [Readers of public libraries of Ukraine: main directions of studying (the 1900-1930th of the 20th century)]. Kyiv, 2001, 19 pp.

Trud i profsoyuzy na Ukraine: statisticheskiy spravochnik za 1921-1928 gg. [Work and labor unions in Ukraine]. Kharkіv, 1928, 316 p.

Fedotova O. Knyha, yak obiekt tsenzurnoi polityky [Book as object of acceptable policy]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, 2002, no. 6, pp. 30-36.

Kerekez I. Vseukrainskiy bibliotechnyy sezd [Ukrainian library congress]. Krasnyy bibliotekar, 1926, no. 7, pp. 65-66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-15

Номер

Розділ

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності