Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Рік заснування: 2007
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2304-1447 (Print)
        2313-108X (Online)
DOI 10.18524/2304-1447
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14854-3825Р від 08.10.2007 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: № 996 від 11.07.2017 р. (історичні науки)
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: В. М. Хмарський, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефон: (0482)348011
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua


Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Анонси

 

ICV 2016 від Index Copernicus

 
 
Опубліковано: 2017-12-15
 
Більше анонсів...

Том 23, № 2(20) (2018)

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

Культурно-просвітницька діяльність музеїв історії бібліотек: на шляху до збереження регіональної культурної спадщини PDF
В. Ю. Соколов 9-41

Інформаційно-бібліографічні дослідження

ЕПІСТОЛІЇ Й. Л. ВАЙНШТЕЙНА ДО С. Я. БОРОВОГО: ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ІСТОРІЇ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКИХ ВЧЕНИХ 1940-х – 1970-х рр. PDF (Русский)
В. В. Левченко 45-97
Історіографічний аспект вивчення історії Гетьманщини одеськими дослідниками ХІХ – першої третини ХХ ст. (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова) PDF
А. С. Ложешник 98-114
Одеська книжкова спадщина ХІХ – початку ХХ СТ. у фондах Наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара PDF
Л. М. Лучка 115-127
Медальні та преміальні роботи на історичну тематику у системі вищої освіти Одеси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
О. Є. Музичко 128-161
Науковий архів Бориса Олександровича Лупанова (1887–1959) у фондах Наукової бібліотеки імені І. І. Мечникова PDF
Т. М. Шершун 162-179

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

Видання української фольклористики у колекції Ucrainica (за матеріалами Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) PDF PDF (English)
Д. В. Ревенко 183-194
Покрайні записи на книгах приватної бібліотеки митрополита Анатолія (Дублянського) PDF
В. С. Фульмес 195-209

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

Дисертаційні дослідження з історії розвитку педагогічної науки і практики доби української революції на сучасному етапі: бібліометричний аналіз PDF
Н. М. Кропочева 213-227

Рецензії

Життєдайне джерело спадщини української бібліотечної справи в персоналіях PDF
В. В. Левченко, Г. С. Левченко 231-236