Про журнал

Рік заснування: 2007. До 2019 р. (вип. 1(21)) журнал мав назву «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство».

Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.

ISSN 2707-3335 (друкована версія)
          2707-3343 (онлайн-версія)

DOI 10.18524/2707-3335

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24165-14005ПР від 07.10.2019 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України Наказом Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24.09.2020 р.: історичні науки (24.09.2020), спеціальності: 032 – Історія та археологія),  категорія "Б"

Періодичність виходу журналу2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: Д. В. Кіосак, д-р іст. наук

Адреса редакції: вул. Преображенська, 24, м. Одеса, Україна 65082 
Телефон: +38 048 7221210
Електронна адреса: visn_bibl@onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується в таких базах даних: Інституційний репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; «Україніка наукова»Index Copernicus International Journals Master ListGoogle АкадеміяBase-searchCiteFactorResearcherBibUlrich’s Periodicals DirectoryWorldCatDOAJ.