Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Рік заснування: 2007
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2304-1447 (Print)
        2313-108X (Online)
DOI 10.18524/2304-1447
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14854-3825Р від 08.10.2007 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: № 996 від 11.07.2017 р. (історичні науки)
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: В. М. Хмарський, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефон: (0482)348011
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua


Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Анонси

 

ICV 2016 від Index Copernicus

 
 
Опубліковано: 2017-12-15
 
Більше анонсів...

Том 22, № 2(18) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОЛІТТЯ: НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
М. О. Подрезова 13-34
БІБЛІОТЕКА ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИШУ PDF
О. Б. Айвазян 35-41
СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ РІШЕЛЬЄВСЬКОГО ЛІЦЕЮ (1817–1865) В ОДЕСІ PDF
М. В. Алєксєєнко 42-55
ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ БІБЛІОТЕКИ КАМ’ЯНЕЦЬ ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА (2012–2017 РР.) PDF
Л. В. Климчук 56-66
ІСТОРІЯ ТА ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ ФОНДУ ЦІННОЇ ТА РІДКІСНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
А. В. Крива, В. Є. Перелигіна, Н. В. Тарасюк, Л. М. Ступчук 67-76
РОЛЬ ОДЕСЬКИХ ВЧЕНИХ-ІСТОРИКІВ У РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО (НОВОРОСІЙСЬКОГО) УНІВЕРСИТЕТУ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
В. В. Левченко 77-105
ПРАВОВІ ФОНДИ ТА КОЛЕКЦІЇ СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК: ФОРМУВАННЯ, РОЗВИТОК PDF
О. О. Пестрецова 105-113

Інформаційно-бібліографічні дослідження

ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОПЕЧИТЕЛІВ ОДЕСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. В КОНТЕКСТІ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ PDF
І. С. Грєбцова 117-127
РОЛЬ БІБЛІОТЕК У ПАТРІОТИЧНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ ОНМЕДУ PDF
Т. Л. Подкупко 128-134
КНИЖКОВА СПАДЩИНА БІБЛІОТЕКИ ОНУ ЯК ДОКУМЕНТ ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF
І. В. Сидун 135-140

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

КНИЖКОВІ ЗНАКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ БІБЛІОФІЛІВ: З ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ АЛЬБОМУ-КАТАЛОГУ PDF
Г. В. Великодна 143-151
КОЛЕКЦІЯ «БУКОВИНЕНЗІЯ» ЯК ОДНА З ПЕРЛИН НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА PDF
М. Б. Зушман 152-158
БІБЛІОТЕЧНІ ДОКУМЕНТИ З РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕСІВ БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ КНИЖКОВИХ ПАМ’ЯТОК PDF
Г. І. Ковальчук 159-170
КИРИЛИЧНІ СТАРОДРУКИ У ФОНДІ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М. МАКСИМОВИЧА КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Д. В. Лукін 171-180
ЗБЕРЕЖЕННЯ І ДОСТУПНІСТЬ ФОНДУ РУКОПИСІВ І РІДКІСНИХ ВИДАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛАТВІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF (Русский)
В. Мазулис 181-186
«КОРОЛІВСЬКИЙ АЛЬМАНАХ» У КНІГОЗБІРНІ М. С. ВОРОНЦОВА PDF (Русский)
О. В. Полевщикова 187-209

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

ФОРМУВАННЯ АРХІВНОГО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ПИТАННЯ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ PDF
Т. М. Шершун 210-222
ВИКОРИСТАННЯ МЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ У БІБЛІОТЕЦІ ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО PDF
В. С. Білоус 225-241
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ ВДНЗУ «УМСА» PDF
О. Б. Боровик 242-249
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В БІБЛІОТЕЦІ КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Г. М. Віняр 250-259
ВЗАЄМОДІЯ ПОШУКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОННОГО І ТРАДИЦІЙНОГО (КАРТКОВОГО) КАТАЛОГІВ PDF
Л. В. Головко, Г. П. Ростальна 260-274
NIHIL DESPERARI: ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ PDF
А. А. Гужва, І. К. Журавльова 275-284
ТАНЦІ КРАПЕЛЬ НА ВОДІ З ЕЛЕМЕНТАМИ АЙКІДО АБО РОЗВИТОК «LIBRARY PUBLISHING» У ВНЗ УКРАЇНИ PDF
Т. О. Колесникова 285-304
КОМПЕТЕНТНОСТІ БІБЛІОТЕЧНОГО ФАХІВЦЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF
Т. М. Костирко 305-315
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ PDF
Н. П. Левченко 316-324
ІМПАКТ-ФАКТОР ЯК НАУКОМЕТРИЧНИЙ ІНДИКАТОР ЗНАЧИМОСТІ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ PDF
Н. П. Пасмор, І. П. Зарвирог 325-337
ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Ю. А. Потернак 338-345
УЧАСТЬ БІБЛІОТЕКИ ОНМЕДУ В МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ КОРПОРАЦІЇ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ: 10-РІЧНИЙ ДОСВІД PDF
О. О. Романюк 346-349
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КНУКІМ В БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ PDF
В. В. Степко, О. О. Скаченко 350-362
ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПЕРЕВІРКИ НАУКОВИХ ТА АКАДЕМІЧНИХ РОБІТ – ПАНАЦЕЯ ВІД ПЛАГІАТУ ЧИ ЛАНКА СКЛАДНОЇ ПРОЦЕДУРИ? PDF
С. П. Ткаченко, А. І. Сідляренко 363-366

Рецензії

КНИЖКА ПРО ПАРАДОКСАЛЬНИЙ ЮВІЛЕЙ В ОДЕСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ PDF
В. М. Хмарський 369-379