Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Рік заснування: 2007
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2304-1447 (Print)
        2313-108X (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14854-3825Р від 08.10.2007 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: № 996 від 11.07.2017 р. (історичні науки)
Періодичність виходу журналу2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор серії: В. М. Хмарський, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
Телефон: (0482)348011
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua


Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Анонси

 

ICV 2015 від Index Copernicus

 
 
Опубліковано: 2016-11-15
 
Більше анонсів...

Том 22, № 1(17) (2017)

Зміст

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності

ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОЛІТТЯ: НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
М. О. Подрезова
ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КАТАЛОГІВ НБ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ІСТОРІЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ PDF
Т. М. Бикова
СТАНОВЛЕНИЕ КАТАЛОГОВ БИБЛИОТЕКИ НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА PDF (Русский)
С. А. Мерзлякова
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ТА БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНИХ ДОМІВ КОМІТЕТІВ ПІКЛУВАННЯ ПРО НАРОДНУ ТВЕРЕЗІСТЬ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
В. Ю. Соколов

Інформаційно-бібліографічні дослідження

ОДЕССКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЯ УЧЕБНОГО ОКРУГА С. П. ГОЛУБЦОВА PDF (Русский)
И. С. Гребцова
ЄВРЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ОДЕСИ У РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ СРСР У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: БІОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ РАКУРС PDF
В. В. Левченко

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання

РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА НА ЮГЕ УКРАИНЫ В 30-40-Е ГГ. XIX ВЕКА: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ КОМИТЕТОВ В ОДЕССКОМ РИШЕЛЬЕВСКОМ ЛИЦЕЕ PDF (Русский)
М. В. Алексеенко
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ «AMSTERDAM» ДЛЯ СТВОРЕННЯ «ОБРАЗУ» УКРАЇНИ ПОЧАТОК ХVІІІ СТ. (ІЗ ФОНДІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ) PDF
О. А. Бачинська
ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ В КНИЖНОМ ФОНДЕ А. Г. ГОТАЛОВА-ГОТЛИБА (НА МАТЕРИАЛЕ ОДЕССКИХ ИЗДАНИЙ) PDF (Русский)
А. В. Великодная
ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА PDF
Т. М. Шершун

Інноваційні процеси в бібліотечній справі

НЕБЕЗПЕКА ПОШИРЕННЯ ПСЕВДОНАУКОВИХ ВИДАНЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКИ В УКРАЇНІ PDF
С. А. Назаровець, М. А. Назаровець
УКРАЇНСЬКА МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ PDF
Г. М. Швецова-Водка

Рецензії

РОЗДУМИ ПРО ВЕЛИКОГО ПОПЕРЕДНИКА PDF
О. І. Власова