Інформація для авторів

Ви хочете відправити Ваші матеріали для публікації в цьому журналі? Перегляньте, будь ласка, розділ "Про нас", а також, інформацію нижче, де Ви зможете ознайомитися з редакційною політикою. Майбутнім авторам потрібно увійти у свій акаунт та заповнити форму відправки статей.

Журнал «Бібліотечний Меркурій» є науковим виданням, що включене до переліку друкованих наукових фахових видань України (категорія «Б») в галузі історичних наук (Наказ МОН № 1188 від 24.09.2020 р.), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. Видання було засновано у 2007 р. До 2019 р. журнал мав назву «Вісник ОНУ. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство».

Видання «Бібліотечний Меркурій» було офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з загальнодержавною сферою розповсюдження. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24165–14005ПР від 07.10.2019 р.

 

Проблематика журналу:

 • дослідження з історії бібліотеки, формування її фонду, зокрема фонду стародруків та рідкісних видань;
 • вивчення особистих книжкових колекцій (як іменних фондів, так і розпорошених колекцій), рукописних та архівних матеріалів;
 • розкриття та вивчення фонду бібліотек закладів вищої освіти шляхом бібліографічних розвідок;
 • дослідження у галузі бібліотечної біографістики;
 • розгляд перспективних напрямків діяльності бібліотеки в умовах інформатизації суспільства;
 • огляди нових наукових видань.

 

Журнал здійснює наступні типи публікацій:

 • наукові статті
 • короткі повідомлення
 • рецензії.

Статті публікуються українською та англійською мовами. Рукописи статей, які подаються до редакції, повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК №7-05/1 від 15.01.2003 «Про підвищення вимог до професійних видань, внесених до переліку ВАК України» та «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», затвердженого Наказом МОН України № 32 від 15.01.2018. Оригінальна стаття має складатися з наступних елементів: постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими і практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі і на які спирається автор; виділення невирішених проблем, яким присвячена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним об- ґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Бібліотечний Меркурій» видається із періодичністю два рази на рік.

 

Термін подання рукописів:

 • до 15 квітня кожного року
 • до 15 жовтня кожного року

Технічні вимоги:

 • загальний обсяг статті – до 20 сторінок;
  загальний обсяг короткого повідомлення – до 6 сторінок.
 • стандарти: бумага формату А 4; шрифт набору Times New Roman; назва, текст статті, додатки: кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; відомості про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 11 pt, міжрядковий інтервал – 1; поля – ліве - 30 мм , праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє - 20 мм; сторінки без нумерації.

 

До редакції «Бібліотечний Меркурій» подається:

 • друкований примірник, підписаний авторами;
 • електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Мicrosoft Word;
 • на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові; вчений ступінь, вчене звання; назва, адреса, телефон установи, де працює автор; контактний телефон, поштова та електронна адреса для співпраці.

 

Оформлення та послідовність розташування обов’язкових складових статті згідно ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках» та вимогами міжнародних наукометричних баз даних.

 

Індекс УДК

Ідентифікатор DOI

Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: прізвище, ім’я та по-батькові; наукове звання та посада; назва, адреса та телефон установи, де працює автор; електронна адреса автора; інформація щодо авторського ідентифікатора (ORCID, Resercher ID тощо) (кегль 11).

Назва статті повинна точно відбивати зміст дослідження (прописні букви, кегль 12).

Анотація мовою оригіналу друкується перед початком статті (11 кегль).

Авторське резюме друкується після тексту статті обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова; зміст повинен повністю відбивати зміст статті, але в скороченому варіанті. Публікація українською супроводжується резюме англійською мовою. Публікація англійською мовою супроводжується резюме українською мовою.

Структура авторського резюме повторює структуру статті та містить:

 • предмет, тема, ціль роботи (Purpose);
 • метод чи методологія проведення роботи (Methodology);
 • результат роботи (Finding);
 • галузь застосування результатів (Practical value);
 • висновки (Results).

Для можливості перевірки редакцією «Бібліотечний Меркурій» правильності перекладу резюме англійською мовою потрібно надсилати також і оригінальну версію, з якої здійснювався переклад (український аналог).

Ключові слова (українською та англійською) повинні бути лаконічними, відбивати основні терміни, поняття та прізвища осіб, про яких йдеться у статті. Це можуть бути слова та словосполучення. Друкуються після анотації мовою оригіналу та іншою мовою після резюме.

Текст статті.

Примітки (якщо вони є) розміщують безпосередньо після основного тексту. Бібліографічні посилання (при наявності) оформлюються за ДСТУ 8302:2015

«Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила». Див. зразки оформлення: http://lib.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bibliogr.-posylannya.-pryklady.pdf

Список використаної літератури, що приводиться наприкінці публікації, містить список джерел, на які посилається автор.

Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності:

 • список літератури в традиційному варіанті із заголовком «Список використаної літератури», чи «Список використаних джерел», чи «Список використаних джерел та літератури». Відомості про джерела повинні розташовуватися в алфавітному порядку (архівні документи виносяться на початок списку) й бути оформлені у відповідності з державним стандартом України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (кегль 11). Див. зразки оформлення: http://lib.onu.edu.ua/ukrayinska-prikladi-bibliografichnigo-opisu-dokumentiv-za-dstu-7-1-2006-bibliografichnij-zapis-bibliografichnij-opis/

Обов’язково до кожної цитованої публікації необхідно надавати ідентифікатор DOI (перевірка наявності DOI: http://search.crossref.org).

 • транслітерований та перекладений англійською список літератури з дотриманням вимог міжнародних стандартів оформлення бібліографічних посилань із заголовком

References:

 • транслітерація кирилиці латиницею:
 • українська мова. Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею, встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею у закордонних паспортах;
 • російська мова. Використовувати правила транслітерації Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).
 • при оформленні посилань використовувати видозмінений бібліографічний стиль Harvard:
 • автори – транслітерація
 • назва статті – транслітерація [переклад англійською]
 • назва джерела – транслітерація – курсивом (якщо видання має офіційно прийняту назву англійською, то вказувати її, якщо ні – транслітерацію за ISSN, а не довільний переклад)
 • місце видання – переклад англійською
 • рік, номер, сторінки – переклад англійською
 • знаки «. –» замінити на «.»; знаки «/», «//» не використовувати. П р и к л а д :

Zagurenko A. G., Korotovskikh V. A., Kolesnikov A. A., Timonov A. V., Kardymon D. V. Tekhnikoekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoye khozyaistvo, 2008, no. 11, pp. 54-57.

Більш детально з прикладами оформлення можна ознайомитись на офіційному сайті «Бібліотечний Меркурій» у розділі «Подання»:

http://vislib.onu.edu.ua/about/submissions#onlineSubmissions

 

Дата надходження статті до редакції (проставляється редакцією).

Додаток (якщо він є) (кегль 12).

Тексти архівних документів чи витяги з інших документів у тексті статті набирати 11 кеглем.

Відомості про продовження публікації наводять в кінці кожної частини

«Продовження (Закінчення) у наступному випуску». На сторінці з початком кожної частини в підрядній примітці чи перед текстом – «Продовження (Закінчення). Початок див. …».

Посилання на використані джерела в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, через кому (з маленької букви «с.»), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких  як (Іванов А. П. Вступ до мовознавства. – Київ, 2000. – С. 54).

Не робити посторінкових посилань.

Ілюстрації подавати в окремій папці у форматі JPG чи TIF з обов’язковим зазначенням місця їх розташування в тексті статті. Список ілюстрацій слід подавати в окремому файлі у форматі Мicrosoft Word.

 

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційну правку рукописів. Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується, друкований примірник не видається.

 

Статті до редакційної колегії журналу приймаються:

 • за адресою:

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, вул. Преображенська, 24, 65082, м. Одеса, Україна

 • електронною поштою за адресою: visn_bibl@onu.edu.ua
 • через офіційний сайт видання http://vislib.onu.edu.ua/ (для того, щоб мати можливість подавати статті через сайт необхідно зареєструватись http:// vislib.onu.edu.ua/login).

 

Рукописи статей та електронні носії авторам не повертаються.

 

Офіційний сайт видання «Бібліотечний Меркурій» http://vislib.onu.edu.ua.