НЕРЕАЛІЗОВАНІ ВИДАВНИЧІ ПРОЕКТИ ОДЕСЬКИХ ІСТОРИКІВ ЯК ЯВИЩЕ ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Олександр Євгенович Музичко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-3335.2020.2(24).215436

Ключові слова:

історики, видання, історична наука, Одеса, історіографія

Анотація

Метою цієї статті є висвітлення процесу зародження та розвитку проєктів одеських істориків кінця ХІХ – початку ХХ ст., що з різних причин так і не були реалізовані. Зроблено висновок, що на прикладі історії одеських проєктів випливає, що історія таких видань майже завжди відображає особливості загального доробку вчених, дозволяє глибше зануритися в особливості інтелектуального механізму, демонструє взаємозв’язок соціальних, політичних, економічних, наукових, психоемоційних чинників, показує переваги та недоліки колективних проєктів, розширяє наше уявлення про бібліометричні показники на просопографічному та особистісному рівнях.

 

Біографія автора

Олександр Євгенович Музичко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Muzychko O.

Посилання

Viddil rukopysiv Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka [Department of Manuscripts of the Lviv Scientific Library named after V. Stefanyk]. F. 77. Op. 4. Spr. 280.

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region]. F. 159. Op. 1. Spr. 38.

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region]. F. 159. Op. 1. Spr. 40.

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region]. F. 45. Op. 11. Spr. 4 (1911 r.).

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region]. F. 45. Op. 11. Spr. 7 (1913 r.).

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region]. F. 45. Op. 11. Spr. 7 (1915 r.).

Derzharkhiv Odeskoi oblasti [State Archives of Odesa region]. F. 45. Op. 19. Spr. 705.

Otdel rukopysei Ynstytuta russkoi lyteratury (Pushkynskyi Dom)[Manuscripts Department of the Institute of Russian Literature]. F. 166. Op. 3. D. 630.

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archive of the highest authorities and administration of Ukraine]. F. 166. Op. 12. Spr. 8756.

Avtobiohrafichni dzherela Postiinoi komisii dlia skladannia Biohrafichnoho slovnyka diiachiv Ukrainy (1918–1933) Vseukrainskoi akademii nauk [Autobiographical sources of the Standing Committee for the compilation

of the Biographical Dictionary of Ukrainian figures (1918–1933) of the All-Ukrainian Academy of Sciences]. Kyiv, 2018, 532 p.

Andrieiev V. «Dmytro M. Bantysh-Kamenskyi i yoho «Ystoriia Maloi Rossiy»» D. I. Doroshenka [«Dmitry M. Bantysh-Kamensky and his «History of Little Russia»]. Nova paradyhma [New paradigm]. 1997, Iss. 5, pp. 70–74.

Ardashev P. N. Frantsuzskaia revoliutsyia v yzlozhenyy rymskykh ystorykov [The French Revolution in the exposition of Roman historians]. Odessa, 1914. [2], 6 p.

Varneke B. V. Pamiaty A. A. Pavlovskoho [In memory of A. A. Pavlovsky]. Zapiski Odesskogo obshchestva

istorii y drevnostei [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. 1913, Vol. 31, pp. 122–131.

Ylovaiskyi S. Y. Ystorycheskyi ocherk piatydesiatyletyia Russkoho obshchestva parokhodstva y torhovly [Historical essay of the fiftieth anniversary of the Russian Society of Shipping and Trade]. Odessa, 1907, 359 p.

Koniushenko Yu. A. Istoryko-filolohichne tovarystvo pry Novorosiiskomu universyteti (1888–1923) [Historical

and Philological Society at Novorossiysk University (1888-1923)]. Kharkiv, 2011, 246 p.

Krusman V. E. K analyzu Fr. Petrarcae Ep. Fam. III, I [To the analysis of Fr. Petrarcae Ep. Fam., III, I]. Odessa, 1914, [2], 13 p.

Lynnychenko Y. Arkhyvy v Halytsyy [Archives in Galicia]. Kyiv, 1888, 80 p.

Markevych A. Y. Dvadtsatypiatyletye Ymperatorskoho Novorossyiskoho unyversyteta: Ystorycheskaia zapyska y akademycheskye spysky [Twenty-fifth anniversary of the Imperial Novorossiysk University: Historical note and academic lists.]. Odessa, 1890, 734 p.

Markevych A. Y. Petr Osypovych Yurchenko [Peter Osypovych Yurchenko]. Zapiski Odesskogo obshchestva istorii y drevnostei [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. 1889, Vol. 15, pp. 879–884.

Odeskyi natsionalnyi universytet imeni I. I. Mechnykova. Istoriia ta suchasnist (1865–2015) [I. I. Mechnikov Odesa National University. History and modernity (1865–2015)]. Odesa, 2015, 964 p.

Otchet o sostoianyy y deiatelnosty ymperatorskoho Novorossyskoho unyversyteta za 1911 [Report on the state and activities of the Imperial Novorossiysk University for 1911]. Odessa, 1912, 248 p.

Otchet o sostoianyy y deiatelnosty Ymperatorskoho Novorossyiskoho unyversyteta za 1913 god [Report on the state and activities of the Imperial Novorossiysk University for 1913]. Odessa, 1914, 385 p.

Otchet o sostoianyy y deiatelnosty Ymperatorskoho Novorossyiskoho unyversyteta za 1915 god [Report on the state and activities of the Imperial Novorossiysk University for 1915]. Odessa, 1916, 439 p.

Panchenko B. A. Latynskyi Konstantynopol y papa Ynnokentyi III : Otryvok iz ocherka vyzant. istorii 13-15 v. [Latin Constantinople and Pope Innocent III: Excerpt from an essay Byzantine. history of 13-15 centuries]. Odessa, 1914, [2], 60 p.

Papakina T. P. Z istorii vtrachenykh vydan Vseukrainskoi Akademii nauk: zbirnyk «Poludneva Ukraina» [From the history of lost publications of the All-Ukrainian Academy of Sciences: a collection of «Southern Ukraine»].

Arkhivy Ukrainy [Archives of Ukraine]. 2001, no 6 (248), pp. 24–32.

Popruzhenko M. H. Sorokaletye uchenoi deiatelnosty akademyka Feodora Yvanovycha Uspenskoho: (Rech, skaz. v zasedanyy Yst.-fylol. o-va pry Novoros. un-te v den yubyleia, 3 noiab. 1911 h.) [Forty years of academic activity of Academician Feodor Ivanovich Uspensky]. Odessa, 1912, [2], 41 p.

Ulianovskyi V. I. Nevydani 25-i tom i pokazhchyk «Chtenyi v Ystorycheskom obshchestve Nestora-letopystsa» [Unpublished 25th volume and index «Read in the Historical Society of Nestor the Chronicler»]. Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka [Notes of the Scientific Society of Shevchenko]. 1991, Vol. 222 : Pratsi

istoryko–filosofskoi sektsii, pp. 370–374.

Uspenskyi F. Y. Pervye stranitsy Russkoi letopysi i vyzantyiskye perekhozhye skazanyia [The first pages of the Russian chronicle and Byzantine transitional legends]. Zapiski Odesskogo obshchestva istorii y drevnostei [Notes of the Odessa Society of History and Antiquities]. 1915, Vol. 32, pp. 199–228.

Chestvovanye 40-letyia uchenoi deiatelnosty akademyka F. Y. Uspenskoho [Celebration of the 40th anniversary of the scientific activity of Academician F.I. Uspensky]. Odesskyi lystok [Odessa paper]. 1911, 4 noiabria.

Yurchenko P. O., Yakovlev V. A. Abbat Nykol y pervыe hodы Ryshelevskoho lytseia [Abbot Nicole and the first years of the Richelieu Lyceum]. Ryshelevskyi lytsei i imperatorskyi Novorossyiskyi unyversytet [Richelieu Lyceum and Imperial Novorossiysk University]. Odessa, 1891, Pt. 1, pp. 1–70.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-03

Номер

Розділ

Інформаційно-бібліографічні дослідження