СЛОВ’ЯНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ XVI – ПОЧАТКУ XX СТ.: ДО «ВСЕСВІТНЬОГО РОКУ БІБЛІЇ»

Автор(и)

  • Майя Володимирівна Алєксєєнко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Ганна Володимирівна Великодна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-3335.2020.2(24).215439

Ключові слова:

Біблія, рік Біблії, біблійні тексти, слов’янські переклади, Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова

Анотація

У статті представлені та проаналізовані деякі переклади біблійних текстів слов’янськими мовами, що зберігаються у фондах Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

 

Посилання

Velikodnaya A. V., Lyashenko O. L. Brestskie staropechatnye izdaniya v kollektsiyakh Nauchnoy biblioteki Odesskogo natsionalnogo universiteta im. I. I. Mechnikova [Brest early printed editions in the collections

of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University]. Berastseyskіya knіgazbory : Brestskaya Bіblіya – unіkalny pomnіk kultury XVI stagoddzya: da 450-goddzya vydannya: materyyaly і

daklady mіzhnarodnaga kruglaga stala, Brest, 29–31 maya 2013 g. [Brest Book Collections: Brest Bible – a unique cultural monument of the XVI century: to the 450th anniversary of publication: materials and reports of the international round table, Brest, May 29–31, 2013]. Brest, 2014, pp. 159–167.

Velikodnaya A. V. Materialy dlya izucheniya istorii i kultury luzhitskikh serbov v biblioteke Andzheya Kukharskogo [Materials for studying the history and culture of the Lusatian Serbs in the library of Andrzej

Kucharski]. Visnyk Odeskoho natsionalnohouniversytetu. Seriia: bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odesa National University Herald. Series: library science]. 2008, Vol. 13, iss. 8, pp. 301–317.

Gavrilov A. V. Ocherk istorii S.-Peterburgskoy sinodalnoy tipografii [Essay on the history of the St. Petersburg synodal printing house]. St. Petersburg, 1911, iss. 1, IV, 401, [3], XLVI, 56 p.

Grigorovich V. I. Doneseniya V. I. Grigorovicha ob ego puteshestvii po slavyanskim zemlyam [Reports of V. I. Grigorovich about his journey through the Slavic lands]. Kazan, 1915, VIII, 256 p.

Domin O. B., Alieksieienko M. V. Shukach slovianskykh skarbiv V. I. Hryhorovych : monohrafiia [The seeker of Slavic treasures V. I. Grigorovich : monograph]. Odessa, 2015, 482 p.

Zi storinok tvorchosti P. Kulisha (1819–1897) : do 200-richchia z dnia narodzhennia / uporiad. D. V. Revenko [From the pages of P. Kulish’s work (1819–1897) : to the 200th anniversary of his birth]. Available at: http:// lib.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/08/Vystavka.pdf (accessed 24 October 2020).

Karakoz O. O. Istoriia knyhy [History of the book]. Kyiv, 2019, 360 p.

Knyzhkovi pamiatky Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu : putivnyk [Book memoirs of the Scientific Library of Odessa National University : a guide]. Odessa, 2019, 178 p.

Nemirovskiy Ye. L. Ivan Fedorov. Nachalo knigopechataniya na Rusi : opisanie izd. i ukaz. lit. : k 500-letiyu so dnya rozhdeniya velikogo russkogo prosvetitelya [Ivan Fedorov. The beginning of book printing in Russia: a description of the ed. and decree. lit. : to the 500th anniversary of the birth of the great Russian educator]. Moscow, 2010, 344 p.

Ohiienko I. I. Istoriia ukrainskoho drukarstva [History of Ukrainian drukarstvo]. Kiev, 1994, 448 p.

Rizhskiy M. I. Istoriya perevodov Biblii v Rossii [History of Bible translations in Russia]. Novosibirsk, 1978, 208 p.

Savelieva Ye. V. Ukrainski kyrylychni starodruky u fondakh universytetskoi biblioteky : do istorii formuvannia kolektsii [Ukrainian Cyrillic old prints in the funds of the university library: to the history of the collection]. Istoriia Ukrainy v knyzhkovykh pam’iatkakh XVI–XVII st. : z kolektsii Nauk. b-ky ONU imeni I. I. Mechnykova [History of Ukraine in book monuments of the XVI–XVII centuries. : from the collection of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University]. Odessa, 2011, 299, [1] p.

Solovev A. N. Gosudarev pechatnyy dvor i Sinodalnaya tipografiya v Moskve [Gosudarev Printing House and Synodal Printing House in Moscow]. Moscow, 1903, 104 p.

Tikhomirov B. A. Nachalo istorii russkogo perevoda Biblii i Rossiyskoe bibleyskoe obshchestvo [The beginning of the history of the Russian translation of the Bible and the Russian Bible Society]. Khristianskoe

chtenie [Christian reading]. 2007, no. 28, pp. 111–146.

Kwilecka I. Biblia brzeska, jej dzieje i znaczenie. Nauka. 2006, no. 3, p. 119.

Niemcewicz J. U. Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte. Paryż ; Petersburg, 1858, 548 p.

Schuster-Šewe H. Vergleichende historische Laut-lehre der Sprache des Albin Moller. Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik der Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1959, no. 15.

Опубліковано

2020-11-03

Як цитувати

Алєксєєнко, М. В., & Великодна, Г. В. (2020). СЛОВ’ЯНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ XVI – ПОЧАТКУ XX СТ.: ДО «ВСЕСВІТНЬОГО РОКУ БІБЛІЇ». Бібліотечний Меркурій, (2(24), 87–103. https://doi.org/10.18524/2707-3335.2020.2(24).215439

Номер

Розділ

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання