СЛОВ’ЯНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТІВ XVI – ПОЧАТКУ XX СТ.: ДО «ВСЕСВІТНЬОГО РОКУ БІБЛІЇ»

Автор(и)

  • Майя Володимирівна Алєксєєнко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Ганна Володимирівна Великодна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-3335.2020.2(24).215439

Ключові слова:

Біблія, рік Біблії, біблійні тексти, слов’янські переклади, Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова

Анотація

У статті представлені та проаналізовані деякі переклади біблійних текстів слов’янськими мовами, що зберігаються у фондах Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

 

Біографії авторів

Майя Володимирівна Алєксєєнко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Alekseenko M. V.

Ганна Володимирівна Великодна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Velykodna H. V.

Посилання

Velikodnaya A. V., Lyashenko O. L. Brestskie staropechatnye izdaniya v kollektsiyakh Nauchnoy biblioteki Odesskogo natsionalnogo universiteta im. I. I. Mechnikova [Brest early printed editions in the collections

of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University]. Berastseyskіya knіgazbory : Brestskaya Bіblіya – unіkalny pomnіk kultury XVI stagoddzya: da 450-goddzya vydannya: materyyaly і

daklady mіzhnarodnaga kruglaga stala, Brest, 29–31 maya 2013 g. [Brest Book Collections: Brest Bible – a unique cultural monument of the XVI century: to the 450th anniversary of publication: materials and reports of the international round table, Brest, May 29–31, 2013]. Brest, 2014, pp. 159–167.

Velikodnaya A. V. Materialy dlya izucheniya istorii i kultury luzhitskikh serbov v biblioteke Andzheya Kukharskogo [Materials for studying the history and culture of the Lusatian Serbs in the library of Andrzej

Kucharski]. Visnyk Odeskoho natsionalnohouniversytetu. Seriia: bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odesa National University Herald. Series: library science]. 2008, Vol. 13, iss. 8, pp. 301–317.

Gavrilov A. V. Ocherk istorii S.-Peterburgskoy sinodalnoy tipografii [Essay on the history of the St. Petersburg synodal printing house]. St. Petersburg, 1911, iss. 1, IV, 401, [3], XLVI, 56 p.

Grigorovich V. I. Doneseniya V. I. Grigorovicha ob ego puteshestvii po slavyanskim zemlyam [Reports of V. I. Grigorovich about his journey through the Slavic lands]. Kazan, 1915, VIII, 256 p.

Domin O. B., Alieksieienko M. V. Shukach slovianskykh skarbiv V. I. Hryhorovych : monohrafiia [The seeker of Slavic treasures V. I. Grigorovich : monograph]. Odessa, 2015, 482 p.

Zi storinok tvorchosti P. Kulisha (1819–1897) : do 200-richchia z dnia narodzhennia / uporiad. D. V. Revenko [From the pages of P. Kulish’s work (1819–1897) : to the 200th anniversary of his birth]. Available at: http:// lib.onu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/08/Vystavka.pdf (accessed 24 October 2020).

Karakoz O. O. Istoriia knyhy [History of the book]. Kyiv, 2019, 360 p.

Knyzhkovi pamiatky Naukovoi biblioteky Odeskoho natsionalnoho universytetu : putivnyk [Book memoirs of the Scientific Library of Odessa National University : a guide]. Odessa, 2019, 178 p.

Nemirovskiy Ye. L. Ivan Fedorov. Nachalo knigopechataniya na Rusi : opisanie izd. i ukaz. lit. : k 500-letiyu so dnya rozhdeniya velikogo russkogo prosvetitelya [Ivan Fedorov. The beginning of book printing in Russia: a description of the ed. and decree. lit. : to the 500th anniversary of the birth of the great Russian educator]. Moscow, 2010, 344 p.

Ohiienko I. I. Istoriia ukrainskoho drukarstva [History of Ukrainian drukarstvo]. Kiev, 1994, 448 p.

Rizhskiy M. I. Istoriya perevodov Biblii v Rossii [History of Bible translations in Russia]. Novosibirsk, 1978, 208 p.

Savelieva Ye. V. Ukrainski kyrylychni starodruky u fondakh universytetskoi biblioteky : do istorii formuvannia kolektsii [Ukrainian Cyrillic old prints in the funds of the university library: to the history of the collection]. Istoriia Ukrainy v knyzhkovykh pam’iatkakh XVI–XVII st. : z kolektsii Nauk. b-ky ONU imeni I. I. Mechnykova [History of Ukraine in book monuments of the XVI–XVII centuries. : from the collection of the Scientific Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University]. Odessa, 2011, 299, [1] p.

Solovev A. N. Gosudarev pechatnyy dvor i Sinodalnaya tipografiya v Moskve [Gosudarev Printing House and Synodal Printing House in Moscow]. Moscow, 1903, 104 p.

Tikhomirov B. A. Nachalo istorii russkogo perevoda Biblii i Rossiyskoe bibleyskoe obshchestvo [The beginning of the history of the Russian translation of the Bible and the Russian Bible Society]. Khristianskoe

chtenie [Christian reading]. 2007, no. 28, pp. 111–146.

Kwilecka I. Biblia brzeska, jej dzieje i znaczenie. Nauka. 2006, no. 3, p. 119.

Niemcewicz J. U. Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte. Paryż ; Petersburg, 1858, 548 p.

Schuster-Šewe H. Vergleichende historische Laut-lehre der Sprache des Albin Moller. Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik der Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1959, no. 15.

Опубліковано

2020-11-03

Номер

Розділ

Книжкові колекції, стародруки та рідкісні видання