APA STYLE – ЗАПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ

Автор(и)

  • Юрій Іванович Левченко Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-3335.2020.2(24).215441

Ключові слова:

Стиль АПА (APA style), стиль оформлення наукової публікації, особливості застосування, бібліографічний опис, цитування, дисертація, наукова стаття

Анотація

Стаття присвячена застосуванню АПА стилю (APA style) як повноцінного стилю  оформлення наукових робіт у сучасній українській науці. Проаналізовано застосування бібліографічного опису та цитування за стилем АПА, які є складовими елементами стилю, під час оформлення дисертаційних робіт і наукових  публікацій.  Розкрито неузгоджені моменти оформлення списку використаної літератури та цитат за стилем АПА у дисертаційних дослідженнях. Так, не існує чітких вказівок чи потрібно дотримуватися правил стилю АПА при оформленні списку використаної літератури у дисертаційному досліджені. Також, на вибір дисертанта залишається застосування цитат і тих елементів АПА  стилю, що не супе речать офіційним вимогам оформлення дисертацій. Часто в  оформлені вітчизняних наукових публікацій бібліографічний опис стилю АПА  можна зустріти в елементі референc (references), транслітерованому на латиницю списку літератури, що став обов’язковою вимогою для статей. Однак, укладання  елементу референс в наукових публікаціях здійснюється традиційним шляхом без дотримання правил стилю АПА.

 

Біографія автора

Юрій Іванович Левченко, Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова

Levchenko Yu. I.

Посилання

Quotations. Style and Grammar Guidelines. American Psychological Association. APA STYLE Available at: https://cutt.ly/LgtV4t0 (accessed 17.08.2020).

Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – HEOLOHIIA [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. – GEOLOGY]. Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka [Taras Shevchenko National University of Kyiv]. Available at: http://geolvisnyk.univ.kiev.ua/requirements/ (accessed 17.08.2020).

Vseosvita: spilnota aktyvnykh osvitian [Universal education: a community of active educators]. Available at: https://cutt.ly/1gelsi3 (accessed 17.08.2020).

Ekonomika APK: mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal [Economics of agro-industrial complex: international scientific and production journal]. Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut ahrarnoi ekonomiky»

[National Research Center «Institute of Agrarian Economics»]. Available at: http://eapk.org.ua/requirements (accessed 17.08.2020).

Karakatsanis T. V. Vymohy do naukovykh publikatsii z pedahohiky v mizhnarodnykh anhlomovnykh retsenzovanykh vydanniakh [Requirements for publishing scientific works on pedagogy in the international peer-reviewed English-language journals]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnikh shkolakh. Zaporizhia, 2016, Vol. 51, pp. 164–173.

Lobuzina K. V. Fakhovi vydannia NBUV: mizhnarodni vymohy do predstavlennia naukovykh publikatsii (pam’iatka redaktoru naukovoho fakhovoho vydannia) [Professional publications of the NBUV: international requirements for the submission of scientific publications (memo to the editor of a scientific professional publication)]. Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [The National Library of Ukraine named after VI Vernadsky]. Available at: https://cutt.ly/pgeleDT (accessed 17.08.2020).

Mizhnarodni pravyla tsytuvannia ta posylannia v naukovykh robtakh : metodychni rekomendatsii [International rules of citation and control in scientific robots: methodical recommendations]. Kyiv, 2016, 117 р. Available at: https://cutt.ly/tgelcFv (accessed 17.08.2020).

Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu [Science and progress of transport. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport]. Dnipropetrovskyi natsionalnyi universytet zaliznychnoho transportu [Dnipropetrovsk National University of Railway Transport]. Available at: https://cutt.ly/3gtLvJ5 (accessed 17.08.2020).

Osvitolohiia: polsko-ukrainskyi shchorichnyk [Education: Polish-Ukrainian yearbook]. Available at: http://osvitologia.kubg.edu.ua/informatsiya-avtoram.html (accessed 17.08.2020).

Oformlennia spysku bibliohrafichnykh posylan do naukovoi roboty. Styl Amerykanskoi psykholohichnoi asotsiatsii (APA Style): metodychni rekomendatsii [Making a list of bibliographic references to scientific work.

American Psychological Association Style (APA Style): methodical recommendations]. Kyiv, 2018, 14 p. Available at: https://cutt.ly/igelnFc (accessed 17.08.2020).

Prytcha pro slipykh i slona [The parable of the blind and the elephant]. STORONASLOV. Available at: https://cutt.ly/rgelgS0 (accessed 17.08.2020).

Pro zatverdzhennia Vymoh do oformlennia dysertatsii : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 40 vid 12.01.2017 : zi zminamy vid 12.07.2019 [About the statement of Requirements to registration of dissertations : Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine. № 40 dated 12.01.2017.]. Zakonodavstvo Ukrainy : inform.-poshuk. systema [Legislation of Ukraine: information retrieval system]. Available at: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 (accessed 17.08.2020).

Pro nadannia dostupu vyshchym navchalnym zakladam i naukovym ustanovam, shcho znakhodiatsia u sferi upravlinnia Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, do elektronnykh naukovykh baz danykh : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. № 1286 vid 19.09.2017. [On providing access to electronic scientific databases to higher educational institutions and scientific institutions under the control of the Ministry of Education and Science of Ukraine : Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine. № 1286 dated September 19, 2017.]. YevroOsvita. Available at: https://cutt.ly/GgelWlQ (accessed 17.08.2020).

Pro opublikuvannia rezultativ dysertatsii na zdobuttia naukovykh stupeniv doktora i kandydata nauk : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. № 1220 vid 23.09.2019. [About publication of results of dissertations on obtaining scientific degrees of the doctor and the candidate of sciences : Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine. № 1220 dated September 23, 2019.]. Zakonodavstvo Ukrainy : inform.-poshuk. systema [Legislation of Ukraine: information retrieval system]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1086-19#n4 (accessed 17.08.2020).

Rekomendatsii z oformlennia bibliohrafichnykh spyskiv literatury za mizhnarodnymy standartamy [Recommendations for drawing up bibliographic lists of literature according to international standards].

Chernihiv, 2017, 35 р. Available at: https://cutt.ly/ygekUPg (accessed 17.08.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-03

Номер

Розділ

Інноваційні процеси в бібліотечній справі