СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ: ЗМІСТ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • В. Ю. Соколов Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-3335.2022.1(27).256409

Ключові слова:

бібліотечна діяльність, науково-дослідна робота, організація та управління науково-дослідною роботою, бібліотекознавство, ефективність інформаційно-бібліотечної діяльності, історія бібліотечної справи, періодизація

Анотація

Висвітлено основний зміст поняття «науково-дослідна робота бібліотеки» (НДРБ). Охарактеризовано провідні напрями та види НДРБ. Визначено та проаналізовано головні періоди й особливості її розвитку. Обґрунтовано періодизацію та основні етапи становлення НДРБ в Україні на історичному фоні поширення сфери наукової діяльності в бібліотечній роботі. Розкрито місце і значення НДРБ в підвищенні ефективності діяльності книгозбірні та бібліотечної справи в цілому.

Посилання

Aivazian O. B., Velykoselska O. M. Naukova robota biblioteky yak zasib yakisnoho zabezpechennia osvitnoho ta naukovoho protsesiv universytetu [Scientific work of the library as a means of quality support of educational and scientific processes of the University]. Naukovi pratsi Kam’ianets-Podilskoho natsyonalnoho universytetu imeni I. Ohiienka. Seriia: Bibliotekoznavstvo. Knyhoznavstvo [Scientific Papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University. Series: Library Science. Book science], 2015, iss. 4, pp. 205–211.

Balyka D. A. Aktyvizatsiia roboty v naukovykh bibliotekakh [Intensification of activities in scientific libraries]. Bibliotechnyi zbirnyk. Ch. 1: Pratsi pershoi konferentsii naukovykh bibliotek USRR [Library collection. Part 1: Proceedings of the First Conference of scientific libraries of the UkrSSR], Kyiv, 1926, pp. 89–98.

Balyka D. A., Karpynska O. I. Interesy chytachiv-ukraintsiv zahalnoi chytalni VBU [Interests of Ukrainian readers of the general reading room of the VBU]. Zhyttia i revoliutsiia [Life and Revolution], 1927, no. 3, pp. 334–344.

Balyka D. Analitychnyi ta syntetychnyi metod vyvchennia chytachivstva [Analytical and synthetic method of studying readership]. Bibliol. Visti [Library News], 1926, no. 1, pp. 16–35.

Bezzub I. Transformatsiia silskykh bibliotek v Ukraini v informatsiini, sotsiokulturni ta komunikatyvni tsentry hromad [Transformation of rural libraries in Ukraine into information, socio-cultural and communication centers of communities]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho: zbirnyk naukovykh prats [Scientific proceedings of the National V. I. Vernadsky Library of Ukraine: a collection of scientific papers], 2016, iss. 43, pp. 439–460.

Berezhna K. S. Optymizatsiia merezhi publichnykh bibliotek Ukrainy v umovakh informatsiinoho suspilstva [Optimization of the network of public libraries of Ukraine in information society]. Biblioteka i knyha u tsyfrovomu mediasviti: materialy 2 Vseukr. stud. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 23 veres. 2016 r.) [Library and book in the digital media world: proccedings of the 2nd All-Ukrainian. student scientific and practical conference (Kyiv, September 23, 2016)], Kyiv, 2017, pp. 6–9.

Berezyuk N. M., Solyanik A. A. Bibliotekoved Nadezhda Yakovlevna Frideva: opyt biograficheskogo issledovaniya (k 120-letiyu so dnya rozhdeniya) [Librarian Nadezhda Yakovlevna Fridieva: an essay of biographical research (on the 120th anniversary of her birth)]. Nauchnye i tekhnicheskie biblioteki [Scientific and technical libraries], 2015, no. 1, pp. 81–96.

Bibliotechnoe delo: terminologicheskiy slovar [Library business: terminological dictionary]. M., 1986, 223 p.

Bohush T. Udoskonalennia praktychnoi diialnosti – osnovne zavdannia bibliotechnoi (prykladnoi) sotsiolohii [Improving practical activities as the main task of library (applied) sociology]. Bibliotech. planeta [Library planet], 2010, no. 3, pp. 16–18.

Borovyi S. Ya. Naukova biblioteka v suchasnykh umovakh [Scientific library in current conditions]. Kyiv, 1930, 67 p.

Volodin B. F. Vsemirnaya istoriya bibliotek [World history of libraries]. SPb., 2002, 352 p.

Voskoboinikova-Huzieva O. V. Stratehii rozvytku bibliotechno-informatsiinoi sfery Ukrainy: henezys, kontseptsii, modernizatsiia: monohrafiia [Strategies of development of library and information sphere of Ukraine: genesis, concepts, modernization: monograph]. Kyiv, 2014, 362 p.

Hapchenko P. B., Zvorskyi S. L. Litopys Natsionalnoi parlamentskoi biblioteky Ukrainy. Ch. 2 (berezen 1917–1943 r). [Chronicle of the National Parliamentary Library of Ukraine. Part 2 (March 1917–1943)]. Kyiv, 2001, 184 p.

Hranchak T. Naukovo-doslidnyi napriam diialnosti natsionalnykh bibliotek yak stratehichna skladova systemy natsionalnoho informatsiinoho suverenitetu [Elektronnyi resurs] [Research activities of national libraries as a strategic component of the system of national information sovereignty [Electronic resource]]. Veb-resurs Tsentru doslidzhen sotsialnykh komunikatsii NBUV SIAZ NIuB FPU [Web resource of the Center for Social Communications Research NBUV SIAZ NIuB FPU]. Available at: https://bit.ly/3soYjAi (accessed: 15.02.22).

Hranchak T. Naukovo-doslidna diialnist informatsiino-analitychnykh pidrozdiliv bibliotek u rozvytku natsionalnoho informatsiinoho suverenitetu [Research activity of information and analytical divisions of libraries in the development of national information sovereignty]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho: zbirnyk naukovykh prats [ Scientific proceedings of the National V. I. Vernadsky Library of Ukraine: a collection of scientific papers], 2015, iss. 41, pp. 39–53. Available at: https://bit.ly/3JvIoqm (accessed: 15.02.22).

Didenko I. M. Naukovo-doslidnytska diialnist vykladacha universytetu: bibliotekoznavchyi aspekt [Research activity of a University lecturer: Library science aspect]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii kultury [Bulletin of the Kharkiv State Academy of Culture], 2017, iss. 50, pp. 166–176.

Dubrovina, L. A., Onyshchenko O. S. Bibliotechna sprava v Ukraini v KhKh stolitti [Librarianship in Ukraine in the 20th century]. Kyiv, 2009, 530 p. Available at: https://bit.ly/3CZjEEi (accessed: 15.02.22).

Zvorskyi S. L. Pershyi Vserosiiskyi z’izd iz bibliotechnoi spravy [Elektronnyi resurs] [The First All-Russian Congress on Librarianship [Electronic resource]]. Ukrainska bibliotechna entsyklopediia: nauk. Proekt [Ukrainian Library encyclopedia: scientific project]. Available at: https://bit.ly/3tsLuFT (accessed: 15.02.22).

Kartashov N. S., Skvortsov V. V. Obshchee bibliotekovedenie: v 2 ch. [General Library science: in 2 parts]. M., 1996. Ch. 1: Teoreticheskie osnovy bibliotekovedeniya [Part 1: Theoretical foundations of Library science], 89 p.

Kachanova Ye. Yu. Issledovatelskaya deyatelnost bibliotek: naznachenie, metodika, dokumentirovanie: prakt. posobie [Research activity of libraries: purposes, methods, documentation: practical manual]. Khabarovsk, 2012, 71 p.

Kerekez Ya. Bibliotechno-metodychna robota na Kyivshchyni [Library and methodical work in Kyiv region]. Bibl. Visti [Library news], 1930, no. 2, pp. 114–116.

Koval T. Marketynhovi doslidzhennia – holovnyi chynnyk optymizatsii bibliotechno-informatsiinoho obsluhovuvannia [Marketing research as the main factor in optimizing library and information services]. Visn. Lviv. un-tu. Seriia knyhozn. bibliot. ta inf. Tekhnol [Visnyk of the Lviv University Series “Bibliology, Library Studies and Information Technologies”], 2012, iss. 7, pp. 182–188.

Koval T. Marketynhovi doslidzhennia v bibliotechnomu seredovyshchi [Marketing research in the library environment]. Bibl. forum Ukrainy [Library forum of Ukraine], 2008, no. 2, pp. 21–27.

Kozlovskyi V. O. Bibliotekoznavstvo v USRR za period 1917–1927 rokiv [Library Science in the USSR for the period 1917–1927]. Zhurnal bibliotekoznavstva ta bibliohrafii [Journal of Library science and Bibliography], 1928, no. 2, pp. 3–14.

Lopata O. Doslidzhennia informatsiinykh potreb chytacha v konteksti bibliotechnoi praktyky 20-kh – pochatku 30-kh rokiv XX stolittia [Research of the reader’s information needs in the context of library practice of the 1920s – early 1030s]. Visn. Knyzh. Palaty [Bulletin of the Book Chamber], 2011, no. 8, pp. 34–39. Available at: https://bit.ly/36ws1LA (accessed: 15.02.22).

Lukashenko P. Narodna osvita na Kyivshchyni na 10 richnytsiu Zhovtnia [Public education in Kyiv region on the 10th anniversary of October]. Biul. Kyiv. okruzh. inspektury narod. Osvity [Bulletin of the Kyiv District Inspectorate of Public Education], 1927, no. 6, pp. 5–13.

Lukashov I. V., Osipova I. P. Nauchno-issledovatelskaya rabota [Research work]. Bibl. Entsikl [Library encyclopedia], M., 2007, pp. 693–696.

Liubarenko L. Naukovo-doslidna robota Natsionalnoi parlamentskoi biblioteky Ukrainy (1969–2009): stan i tendentsii [Research work of the National Parliamentary Library of Ukraine (1969–2009): status and trends]. Bibl. planeta [Library planet], 2010, no. 1, pp. 9–13.

Liubarenko L., Mastipan O. Shcho my maiemo sohodni…: (deiaki problemy naukovo-doslidnoi diialnosti bibliotek Ukrainy) [What we have got today …: (some problems of research activity of libraries of Ukraine)]. Sots. doslidzh. v b-kakh: inform.-analit. biul. [Social research in libraries: information and analytical bulletin], 2008, iss. 33, pp. 15–23.

Mastipan O. Pidsumky naukovoi diialnosti natsionalnykh, derzhavnykh bibliotek ta OUNB Ukrainy [Results of scientific activity of national, state and regional universal scientific libraries of Ukraine]. Bib. Planeta [Library planet], 2007, no. 2, pp. 15–20.

Materialy po orhanizatsii i koordynatsii naukovo-doslidnoi roboty v haluzi bibliotekoznavstva i bibliohrafii Ukrainskoi RSR [Materials on the organization and coordination of research work in the field of Library science and Bibliography of the Ukrainian SSR]. Kyiv, 1974, 30 p.

Matusevych V. V. Naukovo-doslidna komisiia bibliotekoznavstva ta bibliohrafii Vsenarodnoi biblioteky Ukrainy (1925–1933): osnovni napriamy diialnosti [Research Commission for Library Science and Bibliography of the National Library of Ukraine (1925–1933): main activities]. Kyiv, 1998, 18 p.

Dushenchuk N. H., Petrenko O. B. Naukovo-doslidna robota dytiachykh bibliotek Ukrainy (1976–1991) [Research work of children’s libraries of Ukraine (1976–1991)]. Kyiv, 2009, 32 p. Available at: https://bit.ly/3qnJfBI (accessed: 15.02.22).

Novalska T. V. Vyvchennia chytacha v ukrainskomu bibliotekoznavstvi (druha polovyna KhIKh – pochatok KhKhI stolittia) [Readership studies in Ukrainian library science (second half of the 19th – early 20th century)]. Kyiv, 2007, 34 p.

Novalska T. Bibliotechne chytacheznavstvo yak skladova spetsialnoho bibliotekoznavstva [Library readership as a component of special library science]. Visn. Lviv. un-tu. Seriia knyhozn. bibliot. ta inf. tekhnolohii [Visnyk of the Lviv University Series “Bibliology, Library Studies and Information Technologies], 2009, iss. 4, pp. 146–152. Available at: https://bit.ly/3JxaaCN (accessed: 15.02.22).

Ohliad naukovo-doslidnoi roboty bibliotek ta zakladiv vyshchoi osvity sfery kultury Ukrainy za 2011–2015 roky [Review of research work of libraries and institutions of higher education in the field of culture of Ukraine for 2011–2015]. Kyiv, 2019, 295 p.

Ohliad naukovo-doslidnoi roboty v haluzi bibliotekoznavstva, teorii bibliohrafii ta istorii knyhy v Ukrainskii RSR za 1971–1975 rr. [Review of research work in the field of Library science, Bibliography theory and Book history in the Ukrainian SSR for 1971–1975.]. Kyiv, 1976, 32 p.

Posternak S. Vsenarodna biblioteka Ukrainy pry VUAN za 1-she 10-richchia svoho isnuvannia: dop. na zasid. Rady VUAN, 11 liut. 1929 r. [National Library of Ukraine at the Ukrainian Academy of Sciences for the 1st decade of its existence: report on the meetings of the Council of the Ukrainian Academy of Sciences, February 11. 1929]. Visti VUAN [Bulletin of the Ukrainian Academy of Sciences], 1929, no. 2, pp. 21–27.

Posternak S. Vsenarodnaya biblioteka Ukrainy [People’s Library of Ukraine]. Biblioteka: sb. st. [Library: collection of papers], M.; L., 1927, pp. 123–134.

Rubinshtein S. L. Odeska Tsentralna naukova biblioteka [Odesa Central Scientific Library]. Odesa, 1927, 18 p.

Sokolov A. V. Bibliofuturologiya: predmet i metod [Bibliofuturology: subject and method]. Bibliotekovedenie [Library Science], 2015, no. 6, pp. 25–31. Available at: https://bit.ly/3D8cpdy (accessed: 15.02.22).

Soloidenko H. Naukovo-doslidnytska robota bibliotek: napriamy, priorytety, efektyvnist [Research work of libraries: directions, priorities, efficiency]. Visn. Kn. Palaty [ Bulletin of the Book Chamber], 2011, no. 11, pp. 12–17.

Solianyk A. Naukovi doslidzhennia yak chynnyk rozvytku bibliotechnykh innovatsii [Research as a factor in the development of library innovations]. Bibl. Planeta [Library Planet], 2012, no. 2, pp. 26–28.

Sotsiolohichni doslidzhennia v bibliotekakh: inform.-analit. biul. Vyp. 50 [Sociological research in libraries: information and analytical bulletin. Is. 50]. Kyiv, 2019, 40 p.

Lunova I. Ye. Sotsiolohichni doslidzhennia v bibliotekakh: metodyka orhanizatsii ta provedennia [Sociological research in libraries: methods of organization and implementation]. Dnipropetrovsk, 2006, 97 p.

Trudy Pervogo Vserossiyskogo sezda po bibliotechnomu delu, sostoyavshegosya v S. – Peterburge s 1-go po 7-oe iyunya 1911 g.: v 2-kh ch. [Proceedings of the First All-Russian Congress on Librarianship, held in St. Petersburg from June 1 to 7, 1911: in 2 parts], SPb., 1912, 470 p.

Turovska L. Marketynhovi doslidzhennia u sferi bibliotechnoho servisu [Marketing research in the field of library services]. Nauk. pr. Nats. b-ky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho [Scientific proceedings of the National V. I. Vernadsky Library of Ukraine], 2010, iss. 28, pp. 18–29.

Frideva N. Ya. Chitatel kievskikh politprosvetskikh bibliotek v 1926/27 g. [Читатель киевских политпрос-ветских библиотек в 1926/27 г.]. Kras. Bibliotekar [The Red Librarian], 1928, no. 2, pp. 51–64.

Fridieva N. Kyivske bibliotechne ob’iednannia [Kyiv Library Association]. Bibl. Visti [Library News], 1926, no. 4, pp 89–91.

Fridieva N. Ya. Vyvchennia chytachiv i kerivnytstvo chytanniam u masovykh bibliotekakh Ukrainy [Study of readers and guidance of reading in public libraries of Ukraine]. Bibliotekoznavstvo ta bibliohr. [Library Science and Bibliography], 1966, iss. 3, pp. 5–18.

Fridieva N. Ya. Tsentralna naukova biblioteka Kharkivskoho derzhavnoho universytetu: (Do 135-richchia yii isnuvannia): ist. narys [Central Scientific Library of Kharkiv State University: (To the 135th anniversary): historical essay]. Korotki narysy z istorii Kharkivskoho derzhavnoho universytetu. 1805–1940 [Short essays on the history of Kharkiv State University. 1805–1940]. Kharkiv, 1940, pp. 107–132.

Kharkivska Tsentralna naukova biblioteka: [Stan roboty na 1 lypnia 1929 r.]: khronika [Kharkiv Central Scientific Library: [Status of work on July 1, 1929]: chronicle]. Zhurn. bibliotekoznavstva ta bibliohrafii [Journal of Library Science and Bibliography], 1930, no. 4, pp. 103–104.

Yasynskyi M. Bibliohrafiia na Radianskii Ukraini. 1927 r. [Bibliography in Soviet Ukraine. 1927]. Zhurn. bibliotekoznavstva ta bibliohrafii [Journal of Library Science and Bibliography], 1929, no. 3, pp. 71–82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Соколов , В. Ю. . (2022). СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ: ЗМІСТ, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ . Бібліотечний меркурій, (1(27), 7–45. https://doi.org/10.18524/2707-3335.2022.1(27).256409

Номер

Розділ

З історії бібліотечної, бібліографічної та видавничої діяльності