DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.2(22).180289

ФАКТОГРАФІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ РОБОТІ БІБЛІОТЕКИ ВИШУ: КРАЄЗНАВЧІ ДОРОБКИ

Н. Ю. Етенко, Т. А. Оре

Анотація


У статті представлено досвід Наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки у краєзнавчому напрямку щодо створення довідкових видань на основі фактографічної інформації, набутої у результаті пошукової роботи у підрозділах вишу, що зберігають архівну інформацію.

Ключові слова


краєзнавство; бібліотека закладу вищої освіти (ЗВО); інформаційна робота бібліотек; довідкові видання університету; фактографічні відомості про університети

Повний текст:

PDF

Посилання


DSTU 7448:2013: Bibliotechno-informatsiina diialnist. Terminy ta vyznachennia poniat [DSTU 7448:2013: Library and informational activity. Terms and definitions]. Kyiv, 2014, 42 p.

DSTU 3017:2015: Vydannia. Osnovni vydy. Terminy ta vyznachennia [DSTU 3017:2015: Issues. Major types. Terms and definitions]. Kyiv, 2016, 42 p.

Bielous I. O. Kraieznavchyi napriamok bibliohrafichnoi diialnosti biblioteky universytetu [Regional field of the bibliographical activity of the library of university]. Biblioteky i suspilstvo : rukh u chasi ta prostori : materialy II-i Naukovo-praktychnoi internet konferentsii, (Kharkiv, 24–31 zhovt. 2016 r.) [Libraries and society: movement in time and space: materials of the second scientific-practical internet conference (Kharkiv, 24-31 of October 2016)]. Khareiv, 2016. Available at: https://bit.ly/2ZlnTWf.

Biblioteka v osvitnomu prostori. Bibliotechne kraieznavstvo : informatsiinyi biuleten dlia pratsivnykiv bibliotek DVNZ Khmelnytskoi oblasti. №21 [Library in the educational space. Library regional studies: informational bulletin for librarians of the Higher educational establishment of Khmelnytskyi Oblast. No. 21]. Khmelnytskyi, 2016, 80 p. Available at: https://bit.ly/2OnvWkb.

Visnyk naukovoi biblioteky Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka [Herald of the scientific library of the Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture]. Kharkiv: 2013, vol. 3: Kraieznavcha robota bibliotek v konteksti rozvytku kultury, dukhovnosti ta natsionalno–patriotychnoho vykhovannia studentskoi molodi [Local activity of libraries in the context of the development of culture, spirituality and national patriotic education of students], 224 p. Available at: https://bit.ly/2KeHpxb.

Karashchuk O. Biblioteka v suchasnomu informatsiinomu prostori [The Library in Modern Information Space]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine]. Kyiv, 2016, vol. 43, pp. 596–610.

Kushnarenko N. M. Bibliotechne kraieznavstvo: pidruchnyk [Library regional studies: textbook]. Kyiv, 2007, 502 p.

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku bibliotechnoi spravy na period do 2025 r. «Iakisni zminy bibliotek dlia zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy»: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy № 219-r vid 23 bereznia 2016 r. [About enactment of the development strategy of librarianship for the period up to 2025 “Qualitative changes of libraries for the purpose of sustainable growth of Ukraine” Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 219-r from 23th 2016]. Zakonodavstvo Ukrainy [Legal system of Ukraine]. Available at: https://bit.ly/2U1PkB9.

Serhieieva M. V. Bibliotechne kraieznavstvo: stan ta problemy [Library regional studies: situation and problems]. Suchasni problemy diialnosti biblioteky v umovakh informatsiinoho suspilstva : materialy V-i Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 11–12 veresnia 2013 r.) [Current problems in library activities in the context of information-oriented society: materials of the 5th international scientific-practical conference (Lviv, 11-12 September 2013)]. Lviv, 2013, pp. 409–421. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/ handle/ntb/21380.

Spravochnyk ynformatsyonnoho rabotnyka [Manual for information worker]. Sankt-Peterburg, 2005, 552 p.

Kharkivskyi instytut hirnychoho mashynobuduvannia, avtomatyky y obchysliuvalnoi tekhniky [Kharkiv Institute of Mining Engineering, Automation and Computer Engineering]. Kyiv, 2011, pp. 54–64.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ДСТУ 7448:2013 : Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : офіц. вид. / Нац. стандарт України. – Чинний від 2013-11-29. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 42 с. – (Інформація та документація).

ДСТУ 3017:2015 : Видання. Основні види. Терміни та визначення : офіц. вид. / Нац. стандарт України. – На заміну ДСТУ 3017-95, чинний від 2016-07–01. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 42 с. – (Інформація та документація).

Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 р. «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» : розпорядження Кабінету Міністрів України № 219-р від 23 берез. 2016 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/2U1PkB9 (дата звернення: 30.07.2019). – Загол. з екрана.

Бєлоус І. О. Краєзнавчий напрямок бібліографічної діяльності бібліотеки університету [Електронний ресурс] / І. О. Бєлоус // Бібліотеки і суспільство : рух у часі та просторі : матеріали 2-ї наук.-практ. Інтернет-конф., (Харків, 24–31 жовт. 2016 р.). – Електрон. дані. – Харків, 2016. – Режим доступу: https://bit.ly/2ZlnTWf (дата звернення: 30.07.2019). – Загол. з екрана.

Бібліотека в освітньому просторі. Бібліотечне краєзнавство : інформ. бюл. для працівників б-к ДВНЗ Хмельницької області. № 21 / гол. ред. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 80 с. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/2OnvWkb (дата звернення: 30.07.2019).

Вісник наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка / під ред. С. М. Кірєєвої. – Харків, 2013. – Вип. 3 : Краєзнавча робота бібліотек в контексті розвитку культури, духовності та національно–патріотичного виховання студентської молоді. – 224 с. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/2KeHpxb (дата звернення: 30.07.2019).

Каращук О. Бібліотека в сучасному інформаційному просторі / О. Каращук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – Вип. 43. – C. 596–610.

Кушнаренко Н. М. Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. – Київ : Знання, 2007. – 502 с. – (Вища освіта XXI ст.).

Сергєєва М. В. Бібліотечне краєзнавство: стан та проблеми / М. В. Сергєєва // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 11–12 верес. 2013 р.). – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – С. 409–421. – Відомості доступні також через Інтернет: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21380 (дата звернення: 30.07.2019).

Справочник информационного работника / науч. ред.: Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – СПб. : Профессия, 2005. – 552 с. – (Библиотека).

Харківський інститут гірничого машинобудування, автоматики й обчислювальної техніки / гол. ред. М. Ф. Бондаренко. – Київ : ТОВ ВЦ «Логос Україна», 2011. – С. 54–64.Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)