DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.2(22).180333

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ СЕРВІСІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЗВО: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ТА ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ

Л. Г. Влащенко, О. М. Нікітенко

Анотація


У роботі розглядається досвід створення, впровадження та ефективність функціонування електронних ресурсів і віртуальних сервісів наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки: веб-сайту, електронного каталогу, повнотекстової бази комплексів навчально-методичного забезпечення ЗВО, довідкової служби, віртуального квитка читача та проекту «Дистанційний запис до бібліотеки». Наведено кількісні та якісні показники роботи. Проведено дослідження щодо наявності віртуальних сервісів у провідних бібліотеках ЗВО України.

Ключові слова


бібліотека закладу вищої освіти; електронний каталог; вебсайт бібліотеки; керування сайтом; бібліотечна послуга; віртуальний сервіс; комплекснавчально-методичного забезпечення; електронний ресурс; довідкова служба; віртуальний квиток читача; дистанційний запис

Повний текст:

PDF

Посилання


Brofi P. Otsenka deyatelnosti bibliotek: printsipy i metody [The evaluation of the library activity: principles and methods]. Moskva, 2009, 357 p.

Vynokurova S. H. Menedzhment yakosti v diialnosti bibliotek vyshchykh navchalnykh zakladiv [The quality management in library activity in higher educational establishment]. Biblioteka universytetu na novomu etapi rozvytku sotsialnykh komunikatsii: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Dnipro, 1– 2 hrudnia 2016 r.)[The university library on the newstageof development ofsocial communication: materials of the III international scientific and practical conference (Dnipro, December 1-2, 2016)]. Dnipro, 2016, pp. 25–28.

Vlashchenko L. H. Elektronni navchalno-metodychni kompleksy Kharkivskoho natsionalnoho universytetu radioelektroniky: intehratsiia navchalno-metodychnykh materialiv kafedr universytetu v yedynu bazu [Digital teaching methods complex ofthe Kharkiv National university ofRadioelectronics: the integration ofthe teaching methods materials of the university departments in one database]. Suchasni problemy diialnosti biblioteky v umovakh informatsiinoho suspilstva: materialy VI-i Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Lviv, 10–11 veresnia 2015 r.) [Current issues of library activity in the context of the informational society: materials of the VI international scientific and practical conference (Lviv, September 10-11, 2015)]. Lviv, 2015, pp. 355–358.

Vlashchenko L. H., Ore T. A. Kilkisna i yakisna otsinka stanu navchalno-metodychnoho zabezpechennia u vnz: dosvid KhNURE [The quantitative and qualitative evaluation of the state of teaching methods materials in university: the Kharkiv National university of Radioelectronics experience]. Vymiriuvannia v bibliotekakh: otsinka efektyvnosti ta yakosti roboty: materialy Internet-konferentsii (Kharkiv 6–10 chervnia 2017 r.) [The dimension in libraries: the evaluation of the effectiveness and quality of the work: materials of the Internet Conference (Kharkiv, 6-10 June 2017)]. Kharkiv, 2017. Available at: https://bit.ly/2Ldiv3W.

Vlashchenko L. G., Mishina O. V. Primenenie virtualnykh servisov v rabote otdela registratsii chitateley nauchnoy biblioteki KhNURE [The usage of virtual services in the department of readers registration of the scientific library of the Kharkiv National university of Radioelectronics]. Universytetska biblioteka: chas zmin, transformatsii, novovveden: materialy Vseukrainskoho kruhloho stolu, (Kharkiv, 13 chervnia 2017 r.) [University library: the time of change, transformation, innovations: materials of the All Ukrainian round table (Kharkiv, 13th June 2017)]. Kharkiv, 2017. Available at: https://bit.ly/2Xz0xe9.

Vlashchenko L. G., Borisova T. V. Upravlenie web-saytom biblioteki vuza (opyt NB KhNURE) [The managing of the university library website (the Kharkiv National university of Radioelectronics experience)]. Rol biblioteky u stvorenni kohnytyvnoho resursu suspilstva znan: tekhnolohii, osvita, nauka : zbirnyk stattei za materialamy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii-breinstormynh, (Kharkiv, 27 kvitnia 2016 r.) [The role of library in the creation of the society knowledge resource: technologies, education and science: article collection of the All Ukrainian science practical brainstorm conference materials (Kharkiv, 27 April 2016)]. Kharkiv, 2016, pp. 27–31. Available at: https://bit.ly/2Ldj5i8.

Grishchenko T. B., Avramova I. P., Etenko N. Yu. Virtualnaya spravochnaya sluzhba biblioteki: soderzhatelnye i organizatsionnye aspekty funktsionirovaniya [Virtual help service of the library: informative and organization aspects of the functioning]. Bibliotechnyi forum Ukrainy [Library forum of Ukraine]. 2009, no 3, pp. 25–27.

Grishchenko T. B., Shemaeva A. V. Protsessy integratsii vuza i biblioteki: sozdanie elektronnykh uchebnometodicheskikh kompleksov [The processes of the integration university and library: creation of the digital educational scientific complexes]. Suchasna biblioteka u naukovo-osvitnomu prostori VNZ: informatsiini resursy, tekhnolohii, proekty: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, (Poltava, 21–23 zhovtnia 2014 r.)[Modern library in the scientific educational space of the university: unfirmational resources, technologies, projects: materials of the All Ukrainian scientific practical conference (Poltava, 21-23 October 2014)]. Poltava, 2014. Available at: https://bit.ly/32hFsIA.

Gromova Ye. V. Innovatsionnyy podkhod k organizatsii informatsionno-spravochnogo obsluzhivaniya v sovremennykh usloviyakh (na primere vuzovskoy biblioteki) [Innovative approach to the organization of information and reference services in modern conditions(university library taken as an example)]. Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovatsii [Modern scientific researches and innovations]. 2014, no 8. Available at: http://web.snauka.ru/issues/2014/08/36851.

DSTU ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT): Mizhnarodna bibliotechna statystyka [International library statistics]. Chynnyi vid 2016–09–01 [Valid from 2016-09-01].

DSTU ISO 16439:2016 (ISO 16439:2014, IDT): Metody ta protsedury otsiniuvannia vplyvu bibliotek [Methods and procedures of the evaluation of the library influence]. Chynnyi vid 2016–09–01 [Valid from 2016-09-01].

DSTU ISO 11620:2016 (ISO 11620:2014, IDT): Pokaznyky funktsionuvannia bibliotek [The [performance of the library functioning]. Chynnyi vid 2016–09–01 [Valid from 2016-09-01]. [13].

Kuleva O. Veb-servisy dlya sozdaniya virtualnykh vystavok v bibliotekakh: preimushchestva i nedostatki [Web services for the creation of the digital exhibitions in libraries: advantages and disadvantages]. Informatsionnye resursy Rossii [Russia information resources]. 2015, no 1, pp. 23–26.Available at: https://bit.ly/2XX2cy8.

Pravyla korystuvannia Dovidkovoiu sluzhboiu [The regulations on the use of the help desk]. Naukova biblioteka Kharkivskoho natsionalnoho universytetu radioelektroniky [Scientific library of Kharkiv National University Of Radioelectronics]. Available at: http://lib.nure.ua/about/docs-rules/sprav-sluzh.

Rukovodyashchie printsipy sozdaniya i funktsionirovaniya virtualnykh spravochnykh sluzhb [DigitalReference Guidelines Ad Hoc Committee]. Institut informatstlnnykh initsiativ, Rosssiyskaya gosudarstvennaya biblioteka dlya molodezhi [The institute of the informational initiatives, Russian state library for young people]. Available at: http://www.library.ru/4/theory/drg.php.

Chto takoe elektronnyy bilet? [What is a e-ticket?]. Tickets.ua: onlayn bronirovanie aviabiletov [Tickets.ua: online booking of the air tickets]. Available at: https://avia.tickets.ua/content/what-is-e-ticket.html.

Shevchenko T. Ye., Borysova T. V. Efektyvnist i otsinka yakosti funktsionuvannia elektronnoho kataloha biblioteky VNZ [Effectiveness and quality evaluation of functioning of the electronic catalog in the library]. Vymiriuvannia v bibliotekakh : otsinka efektyvnosti ta yakosti roboty : materialy Internet-konferentsii (Kharkiv, 6–10 chervnia 2017 r.) [The dimension in the library: effectiveness and quality evaluation of the work: materials of the Internet conference (Kharkiv, June 6-10 2017)]. Kharkiv, 2017. Available at: http:// openarchive.nure.ua/handle/document/3652.

Management system standards. International Organization for Standardization. Available at: https://www.iso. org/management-system-standards.html#PopularMSS.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Брофи П. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / П. Брофи. – М. : Омега-Л, 2009. – 357 с.

Винокурова С. Г. Менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів / С. Г. Винокурова // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали 3-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 1–2 груд. 2016 р.). – Дніпро : ДНУЗТ, 2016. – С. 25–28.

Влащенко Л. Г. Електронні навчально-методичні комплекси Харківського національного університету радіоелектроніки: інтеграція навчально-методичних матеріалів кафедр університету в єдину базу / Л. Г. Влащенко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали 6-ї Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 10–11 верес. 2015 р.). – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – С. 355–358.

Влащенко Л. Г. Кількісна і якісна оцінка стану навчально-методичного забезпечення у внз: досвід ХНУРЕ [Электронний ресурс] / Л. Г. Влащенко, Т. А. Оре // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конф., (Харків 6–10 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/2Ldiv3W (дата звернення: 09.07.2019). – Загол. з екрана.

Влащенко Л. Г. Применение виртуальных сервисов в работе отдела регистрации читателей научной библиотеки ХНУРЭ [Електронний ресурс] / Л. Г. Влащенко, О. В. Мишина // Університетська бібліотека: час змін, трансформацій, нововведень : матеріали Всеукр. круглого столу, (Харків, 13 черв. 2017 р.). – Елекрон. дані. – Харків, 2017. – Режим доступу: https://bit.ly/2Xz0xe9 (дата звернення: 09.07.2019). – Загол. з екрана.

Влащенко Л. Г. Управление web-сайтом библиотеки вуза (опыт НБ ХНУРЭ) / Л. Г. Влащенко, Т. В. Борисова // Роль бібліотеки у створенні когнитивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука : зб. ст. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.-брейнсторминг (Харків, 27 квіт. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 27–31. – Відомості доступні також через Інтернент: https://bit.ly/2Ldj5i8 (дата звернення: 09.07.2019).

Грищенко Т. Б. Виртуальная справочная служба библиотеки: содержательные и организационные аспекты функционирования / Т. Б. Грищенко, И. П. Аврамова, Н. Ю. Этенко // Бібл. форум України. – 2009. – № 3. – С. 25–27. – Відомості доступні також через Інтернент: https://bit.ly/2xE9M26 (дата звернення: 09.07.2019).

Грищенко Т. Б. Процессы интеграции вуза и библиотеки: создание электронных учебно-методических комплексов [Електронний ресурс] / Т. Б. Грищенко, А. В. Шемаєва // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., (Полтава, 21–23 жовт. 2014 р.). – Електрон. дані. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – Режим доступу: https://bit.ly/32hFsIA (дата звернення: 09.07.2017). – Загол. з екрана.

Громова Е. В. Инновационный подход к организации информационно-справочного обслуживания в современных условиях (на примере вузовской библиотеки) [Электронный ресурс] / Е. В. Громова // Современные научные исследования и инновации : электрон. науч.-практ. журн. – 2014. – № 8. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2014/08/36851 (дата обращения: 09.07.2019). – Загл. с экрана.

ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT) : Міжнародна бібліотечна статистика / Укр. наук.-дослід. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. – Чинний від 2016–09–01. – (Інформація та документація).

ДСТУ ISO 16439:2016 (ISO 16439:2014, IDT) : Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек / Укр. наук.-дослід. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. – Чинний від 2016–09– 01. – (Інформація та документація).

ДСТУ ISO11620:2016 (ISO 11620:2014,IDT) : Показникифункціонування бібліотек / Укр. наук.-дослід. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. – Чинний від 2016–09–01. – (Інформація та документація).

Кулева О. Веб-сервисы для создания виртуальных выставок в библиотеках: преимущества и недостатки / О. Кулева // Информационные ресурсы России. – 2015. – № 1. – С. 23–26. – Сведение доступны также через Интернет: https://bit.ly/2XX2cy8 (дата обращения: 07.09.2019).

Правила користування Довідковою службою [Електронний ресурс] // Наук. б-ка Харків. нац. ун-ту радіоелектроніки : офіц. сайт. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://lib.nure.ua/about/docs-rules/ sprav-sluzh (дата звернення: 07.09.2019). – Загол. з екрана.

Руководящие принципы создания и функционирования виртуальных справочных служб / пер. с англ. А. В. Пурника // Ин-т информац. инициатив, Рос. гос. б-ка для молодежи. – Электрон. дан. – Режим доступу: http://www.library.ru/4/theory/drg.php (дата обращения: 09.07.2019). – Загл. сэкрана.

Что такое электронный билет? [Электронный ресурс] // Tickets.ua : онлайн бронирование авиабилетов. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://avia.tickets.ua/content/what-is-e-ticket.html (дата обращения: 10.07.2019). – Загл. с экрана.

Шевченко Т. Є. Ефективність і оцінка якості функціонування електронного каталога бібліотеки ВНЗ [Електронний ресурс] / Т. Є. Шевченко, Т. В. Борисова // Вимірювання в бібліотеках : оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конф. (Харків, 6–10 черв. 2017 р.). – Електрон. дані. – Харків, 2017. – Режим доступу: http://openarchive.nure.ua/handle/document/3652 (дата звернення: 10.07.2019). – Загол. з екрана.

Management system standards [Електронний ресурс] // International Organization for Standardization. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.iso.org/management-system-standards.html#PopularMSS (дата звернення: 10.07.2019). – Загол. з екрана.Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)