DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1447.2019.2(22).180380

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ: ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

Л. Б. Сирота

Анотація


Розкрито проблеми доступу до наукової інформації в Україні. У доповіді виділено такі перешкоди як: видавничий та інституційний контроль над електронною продукцією, незнання іноземних мов, низький рівень комп’ютерної грамотності, комерціалізація наукової сфери, невисокий рівень інфраструктури, неплатоспроможність українського користувача та ін.

Ключові слова


електронна бібліотека; вільний доступ; перешкоди; Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Повний текст:

PDF

Посилання


Hohunskyi V. D., Oborskyi H. O. Naukometrychni bazy: kharakterystyka, mozhlyvosti i zavdannia [Scientometric databases: characteristics, opportunities and challenges]. Shliakhy realizatsii kredytno-modulnoi systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu i testovykh form kontroliu znan studentiv: materialy naukovometodychnoho seminaru [Ways of realization of credit-module system of organization of educational process and test forms of students’ knowledge control: materials of the scientific and methodological seminar]. Odesa, 2014, vol. 8: Naukovi doslidzhennia – osnova navchalnoho protsesu u vyshchii shkoli [Scientific researches – the foundation of the educational process in higher school], pp. 3–12.Available at: https://bit.ly/2Y0Wzjy.

DSTU 7448:2013: Bibliotechno-informatsiina diialnist. Terminy ta vyznachennia poniat [DSTU 7448:2013: Library and informational activity. Terminology and definition of the terms]. Kyiv, 2014, 41 p. Available at: https://bit.ly/2kuF8Bz.

Barkova O. V. Dosvid stvorennia naukovoi elektronnoi biblioteky v Natsionalnii bibliotetsi Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho [Experience of the creation of scientific online library in Vernadsky National Library of Ukraine]. Reiestratsiia, zberihannia i obrobka danykh [Registration, preservation and processing of the data]. 2001, t. 3, no 4, pp. 51–62.

Viddil informatsiinykh tekhnolohii [Informational technologies department]. Naukova biblioteka Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni I. Franka [The scientific library of Ivan Franko National University of Lviv]. Available at: https://bit.ly/2Y0Ynck.

Didenko Yu. V., Radchenko A. I. Publikatsiina aktyvnist yak sposib naukovoi komunikatsii ta honytvy za reitynhamy [Publication activity as a way of scientific communication and ratings race]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy [Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine]. 2017, no 9, pp. 82–98.

Elektronni biblioteky [Online Libraries]. Naukova biblioteka Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni I. Franka [The scientific library of Ivan Franko National University of Lviv]. Available at: https://bit. ly/2XWIFic.

Zvit pro robotu Naukovoi biblioteky za 2013 rik [The report on Scientific Library work for the year 2013]. Lviv, 2014, 67 p.

Zvit pro robotu Naukovoi biblioteky za 2015 rik [The report on Scientific Library work for the year 2015]. Lviv, 2016, 72 p. Available at: https://bit.ly/2Zhk1W4.

Informatsiini materialy do zvitu rektora Melnyka V. P. na konferentsii trudovoho kolektyvu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka 14 travnia 2019 roku [Informational materials from the University Rector Melnyk V. P. report on the work community conference of Ivan Franko National University of Lviv, 14th May 2019]. Lviv, 2019, 230 p. Available at: https://bit.ly/2LBHvCg.

KogalovskiyM. R. Sistematika kollektsiy informatsionnykh resursov v elektronnykh bibliotekakh [Systematics of the informational resources collection in e-library]. Programmirovanie [Programming]. 2000, no 3, pp. 30–52.

Kopanieva V. Biblioteka v systemi naukovoi elektronnoi komunikatsii [Library in the system of scientific electronic communication]. Bibliotechnyi visnyk [Library journal]. 2007, no 5, pp. 3–9. Available at: https:// bit.ly/2YcJsqu.

Kryvolapov B. M., Teslenko V. M. Porushennia avtorskoho prava yak aktualna problema dlia Ukrainy [Infringement of a copyright as an actual problem for ukraine]. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn [Actual problems of international relations]. Kyiv, 2015, vol. 124, part. 1, pp. 85–93. Available at: https://bit. ly/2y2i3wT.

Kurmanova T. Obmezhennia prav v interneti: ryzyky dlia Ukrainy [Restrictions on Internet Rights: Risks for Ukraine]. MediaSapiens. Ukraina, 10 kvitnja 2019. Available at: https://bit.ly/2Kb3xZF.

Pavlenko A. Pobachyty kozhnoho. Yak pratsiuie systema totalnoho stezhennia za hromadianamy v Kytai [To see everyone. How system of the total tracking the citizen works in China]. Novoe vremya strany [State new time]. Ukraina, 2019, 10 liutoho. Available at: https://bit.ly/2SJlYsh.

Pasmor N. M. Elektronni biblioteky yak element informatsiinoho suspilstva: konsensusni rishennia [The electronic library as the component of the developing information society: the consensus decisions] Imperatyvy rozvytku elektronnykh bibliotek: pro et contra: materialy Mizhnarodnoi veb-konferentsii (Kharkiv, 27 bereznia 2014 r.)[Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra]. Kharkiv, 2014, pp. 201– 214. Available at: https://bit.ly/1IMEo1e.

Reznichenko V. A., Zakharova O. V., Zakharova E. H. Elektronni biblioteky: informatsiini resursy ta servisy [E-libraries: informational resources and services]. Problemy prohramuvannia [The programming issues]. 2005, no 4, pp. 60–72. Available at: https://bit.ly/2LAM3sN.

Reitynh naukovykh periodychnykh vydan, shcho maiut bibliometrychni profili [The ranking of the scientific periodicals, which have bibliometric profiles]. Bibliometryka ukrainskoi nauky [Bibliometric of Ukrainian science]. Available at: https://bit.ly/2JNaPU7.

Reyting stran mira po urovnyu nauchno-issledovatelskoy aktivnosti [The scientific and researching activity index ranking of countries]. NoNews. Available at: .

Reyting stran mira po urovnyu nauchno-issledovatelskoy aktivnosti: informatsiya ob issledovanii [The scientific and researching activity index ranking of countries: the information about research]. Gumanitarnye tekhnologii [Humanitarian technologies]. Moskva, 2019, 23 aprelya. Available at: https://bit.ly/2LGGEQO.

Spivrobitnyky Google vystupyly proty stvorennia tsenzurovanoho poshukovyka dlia Kytaiu [Google staff opposed the creation of the search censorship in China]. UNIAN: informatsiine ahenstvo [UNIAN: informational agency]. Ukraina, 2018, 28 lystopada. Available at: https://bit.ly/2YbPfN3.

Stavytska A. Otsinka pozytsionuvannia krain na svitovomu rynku informatsiinykh tekhnolohii: statystychni vymiry indeksnoho analizu [Evaluation of countries positioning in the world information technology market: statistical measures of index analysis]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University (Series: International economic relationship and world economy)]. 2017, no 12 (2), pp. 126– 130. Available at: https://bit.ly/2JLMQou.

Pysarenko T. V., Kvasha T. K., Rozhkova L. V. Stan innovatsiinoi diialnosti ta diialnosti u sferi transferu tekhnolohii v Ukraini u 2017 r.: analitychna dovidka [The state of innovation activity and technology transfer activitiy in Ukraine in 2017: analytical note]. Kyiv, 2018, 98 p.

Stan ukrainskoi nauky: dumky vchenykh [The state of Ukrainian science: the opinions of scientists]. Ukraina, 2017, zhovten. Available at: https://bit.ly/2y7yJDf.

Sud Belhii zoboviazav Facebook prypynyty stezhennia za internet-korystuvachamy[The Belgian Court ordered Facebook to stop tracking Internet users]. Available at: https://bit.ly/2JPcQiM.

Shtat Arizona rozsliduie skarhy na stezhennia Google za svoimy korystuvachamy [Arizona State investigates the complaint on the tracking users by Google]. Telekrytyka [Telecritics]. Ukraina, 2018, 12 veresnia. Available at: https://bit.ly/2SzEyCQ.

Acta Diurna – bibliotechno-informatsiinyi resurs XXI st. [Acta Diurna – library and informational resource of XXI century]. Naukova biblioteka Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni I. Franka [The scientific library of Ivan Franko National University of Lviv]. Available at:: https://bit.ly/2SzEyCQ.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гогунський В. Д. Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання / В. Д. Гогунський, Г. О. Оборський // Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів : матеріали наук.-метод. семінару. – Одеса : Наука і техніка, 2014. – Вип. 8 : Наукові дослідження – основа навчального процесу у вищій школі. – С. 3–12. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/2Y0Wzjy (дата звернення: 05.06.2019).

ДСТУ 7448:2013 : Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : офіц. вид. / Нац. стандарт України. – Чинний від 2013.11.29. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 41 с. – (Інформація та документація). – Відомості доступні також через Інтернент: https://bit.ly/2kuF8Bz (дата звернення: 23.07.2019).

Баркова О. В. Досвід створення наукової електронної бібліотеки в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / О. В. Баркова // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2001. – Т. 3, № 4. – С. 51–62.

Відділ інформаційних технологій [Електронний ресурс] // Наук. б-ка Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка : офіц. сайт. – Електрон. дані. – Україна, Львів. – Режим доступу: https://bit.ly/2Y0Ynck (дата звернення: 23.07.2019). – Загол. з екрану.

Діденко Ю. В. Публікаційна активність як спосіб наукової комунікації та гонитви за рейтингами / Ю. В. Діденко, А. І. Радченко // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2017. – № 9. – С.82–98.

Електронні бібліотеки [Електронний ресурс] // Наук. б-ка Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка : офіц. сайт. – Електрон. дані. – Україна, Львів. – Режим доступу: https://bit.ly/2XWIFic (дата звернення: 23.07.2019). – Загол. з екрану.

Звіт про роботу Наукової бібліотеки за 2013 рік / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 67 с.

Звіт про роботу Наукової бібліотеки за 2015 рік / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2016. –72 с. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/2Zhk1W4 (дата звернення: 23.07.2019).

Інформаційні матеріали до звіту ректора Мельника В. П. на конференції трудового колективу Львівського національного університету імені Івана Франка 14 травня 2019 року / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2019. – 230 с. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/2LBHvCg (дата звернення: 23.07.2019).

Когаловский М. Р. Систематика коллекций информационных ресурсов в электронных библиотеках / М. П. Когаловский // Программирование. – 2000. – № 3. – С. 30–52.

Копанєва В. Бібліотека в системі наукової електронної комунікації / В. Копанєва // Бібл. вісн. – 2007. – № 5. – С. 3–9. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/2YcJsqu (дата звернення: 23.07.2019).

Криволапов Б. М. Порушення авторського права як актуальна проблема для України / Б. М. Криволапов, В. М. Тесленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – Вип. 124, ч. 1. – С. 85–93. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/2y2i3wT (дата звернення: 23.07.2019).

Курманова Т. Обмеження прав в інтернеті: ризики для України [Електроний ресурс] / Т. Курманова // MediaSapiens. – Електрон. дані. – Україна, 10 квіт. 2019. – Режим доступу: https://bit.ly/2Kb3xZF (дата звернення: 23.07.2019). – Загол. з екрану.

Павленко А. Побачити кожного. Як працює система тотального стеження за громадянами в Китаї [Електронний ресурс] / А. Павленко // Новое время страны / ТОВ «Вид. дім «Медіа-ДК». – Електрон. дані. – Україна, 2019, 10 лют. – Режим доступу: https://bit.ly/2SJlYsh (дата звернення: 23.07.2019). – Загол. з екрану.

Пасмор Н. М. Електронні бібліотеки як елемент інформаційного суспільства: консенсусні рішення / Н. М. Пасмор // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra : матеріали Міжнар. вебконф. (Харків, 27 берез. 2014 р.). – Харків, 2014. – С. 201–214. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/1IMEo1e (дата звернення: 23.07.2019).

Резніченко В. Г. Електронні бібліотеки: інформаційні ресурси та сервіси / В. А. Резніченко, О. В. Захарова, Е. Г Захарова // Проблеми програмування. – 2005. – № 4. – С. 60–72. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/2LAM3sN (дата звернення: 23.07.2019).

Рейтинг наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі [Електронний ресурс] // Бібліометрика української науки / Центр досліджень соціальних комунікацій Social Commmications Researcn Center СІАЗ НІОБ ФПУ. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/2JNaPU7 (дата звернення: 23.07.2019). – Загол. з екрану.

Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской активности [Электронный ресурс] / NoNews : информ. портал. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://bit.ly/2SEzopo (дата обращения: 23.07.2019). – Загл. с екрана.

Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской активности : информация об исследовании [Электронний ресурс] / Нац. науч. фонд США // Гуманитарные технологии : аналит. портал. – Электрон. дан. – Россия, 2019, 23 апр. – Режим доступа: https://bit.ly/2LGGEQO (дата обращения: 23.07.2019). – Загл. с экрана.

Співробітники Google виступили проти створення цензурованого пошуковика для Китаю [Електронний ресурс] // УНІАН : інформ. агенство. – Електрон. дані. – Україна, 2018, 28 листоп. – Режим доступу: https://bit.ly/2YbPfN3 (дата звернення: 23.07.2019). – Загол. з екрану.

Ставицька А. Оцінка позиціонування країн на світовому ринку інформаційних технологій: статистичні виміри індексного аналізу / А. Ставицька // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – № 12 (2). – С. 126–130. – Відомості доступні також через Інтернет: https://bit.ly/2JLMQou (дата звернення: 23.07.2019).

Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 р. : аналіт. довідка / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша, Л. В. Рожкова [та ін.]. – Київ : УкрІНТЕІ, 2018. – 98 с.

Стан української науки: думки вчених [Електронний ресурс] / Соціологічна група «Рейтинг» ; Дім інновацій. – Електрон. дані. – Україна, 2017, жовтень. – Режим доступу: https://bit.ly/2y7yJDf (дата звернення: 23.07.2019). – Загол. з екрану.

Суд Бельгії зобов’язав Facebook припинити стеження за інтернет-користувачами [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/2JPcQiM (дата звернення: 23.06.2019). – Загол. з екрану.

Штат Арізона розслідує скарги на стеження Google за своїми користувачами [Електронний ресурс] // Телекритика. – Електрон. дані. – Україна, 2018, 12 верес. – Режим доступу: https://bit.ly/2SzEyCQ(дата звернення: 23.06.2019). – Загол. з екрану.

. Acta Diurna – бібліотечно-інформаційний ресурс ХХІ ст. [Електронний ресурс] // Наук. б-ка Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка : офіц. сайт. – Електрон. дані. – Україна, Львів. – Режим доступу: https:// bit.ly/2SzEyCQ (дата звернення: 23.06.2019). – Загол. з екрану.Copyright (c) 2019 Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN: 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)